„ЧЕЗ Разпределение България“ АД оповестява условия за достъп до физическа инфраструктура по ЗЕСМФИ

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД уведомява своите партньори, че на 01.10.2018 г. в изпълнение на §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура („ЗЕСМФИ“) са публикувани на интернет страницата - Общи условия на договорите за предоставяне на достъп до физическа инфраструктура - подземна тръбна и стълбовна мрежа на дружеството за целите на разполагане и използване на електронни съобщителни мрежи.

Общите условия са съобразени с минималните изисквания по ЗЕСМФИ и уреждат отношенията на оператора на разпределителната мрежа с оператори на електронни съобщително мрежи, които са положили такива преди влизане в сила на закона, така и такива, които в бъдеще планират полагане на мрежа и използване услугата, предоставяна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Неразделна част от Общите условия е и ценова листа с единични цени за периодично и еднократно предоставяни услуги в изпълнение на договора. Цените са определени при стриктно спазване на принципите, определени в чл. 3, ал. 6 от ЗЕСМФИ.

В Общите условия са записани и Технически изисквания и правила за безопасност, които са задължителни при разполагане на електронни съобщителни мрежи върху стълбовна и канална мрежа, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Общите условия влизат в сила считано от датата публикуването им и са задължителни за всички оператори на електронни съобщителни мрежи, вкл. и такива, които към дата на влизането им в сила ползват елементи от мрежата на оператора на разпределителната мрежа с или без да имат сключени договори. В срок до 6 (шест) месеца от влизане в сила тези оператори следва да подадат в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ заявление по образец и приведат договорните си отношения в съответствие с общите условия или откажат ползване на услугата. В противен случай, договорите ще бъдат прекратени, ведно с всички предвидени съгласно ЗЕСМФИ последици от това.

публикувано
Октомври 2018