Съобщение на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

 

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

В изпълнение на чл.36а, ал.1 от Закона за енергетиката и чл. 46 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическа енергия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД обявява своето намерение да внесе не по-късно от 29 март 2019 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за изменение на действащите цени за дейността „разпределение на електрическа енергия” за втората ценова година от петия регулаторен период, считано от 01.07.2019 г.

Ценовото заявление за изменение на утвърдените цени за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа ще бъде изготвено в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Наредба № 1 и Правилата за търговия с електрическа енергия. С него Дружеството цели да постигне сигурност и качество на предлаганата услуга за своите клиенти и да осигури необходимите средства за дейността по лицензията, в това число развитие и разширяване на мрежата.

Ценовото заявление на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще отрази реално достигнатото ниво на технологичните разходи за 2018 г. в размер на 9.06%, планираните разходи за закупуване на електрическа енергия за възстановяване на технологичните разходи, както и планираните брутни инвестиции за 2019 г. в размер на 110 млн.лв., реалните разходи за балансиране, присъщите разходи за лицензионна дейност и полагаща се възвращаемост. За втората ценова година Дружеството очаква да пренесе през разпределителната си мрежа 9 482 117 МВтч електрическа енергия до крайни клиенти.

Дружеството ще приложи изискванията на Наредба № 1 за извършване на годишни корекции: с инфлационен индекс, определен от НСИ за 2018 г.; с разликата между прогнозни и реализирани инвестиции; корекция с разликата между прогноза и реално пренесена до краен клиент електрическа енергия, както и с разликата между утвърдената цена от 76,82 лв./МВтч и постигната средно претеглена пазарна цена при покупка на електрическа енергия на организиран борсов пазар.

В тази връзка Дружеството ще заяви корекция на утвърдените цени с Решение № Ц-11/01.07.2018 г. с изложените по-горе параметри. В случай че, до изтичане на срока за подаване на заявлението, настъпят законови промени или изменения в изискванията на КЕВР, същите ще бъдат отразени в него.

 

публикувано
Февруари 2019