Съобщение за оператори на електронно-съобщителни мрежи

Уважаеми оператори на електронно-съобщителни мрежи,

 

Днес, 15.05.2019 г. на основание чл. 20, ал. 4 от ЗЕСМФИ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД обявява намерението си да предостави права по чл. 15, ал. 1 от ЗЕСМФИ върху физическа инфраструктура – стълбовна разпределителна ел. мрежа НН /ниско напрежение/, за предоставянето на достъп до която е налице ограничена възможност по смисъла на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗЕСМФИ, а именно стълбовна разпределителна ел. мрежа, находяща се на територията на гр. Перник в следните участъци:

 

гр. Перник: съществуващи електрически стълбове – част от стълбовната /въздушна/ разпределителна ел. мрежа НН /ниско напрежение/ от трансформаторен пост /ТП/ „Русе“, PK_0277 и ТП „Козлодуй“, PK_0248, разположени по улици, както следва:

  • От ТП „Козлодуй“, PK_0248 - улици „Козлодуй“, „Перущица“, „Преслав“, „Батак“, „Търново“, „Силистра“, „Шипка“, „6-та“, „8-ма“, „3-та“ и „7-ма“, кв. Рудничар;
  • От ТП "Русе", PK_0277 - по улици „Кърджали“, „Враца“, „Ахтопол“, „Брезник“ и „Брацигово“, кв. Байкушева махала.

 

 

За цитираните участъци от стълбовната разпределителна ел. мрежа в гр. Перник, към настоящият момент са налице сключени индивидуални договори за предоставяне на достъп до физическа инфраструктура с двама оператори на ЕСМ и постъпило заявление от трети оператор на ЕСМ.

 

Съгласно чл. 4, ал. 2 от Техническите изисквания – Приложение № 5 към Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до физическа инфраструктура - подземна тръбна и стълбовна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за целите на разполагане и използване на електронни съобщителни мрежи - ОУ /публикувани на 01.10.2018г. на основание § 3, ал. 1 от ПЗР на ЗЕСМФИ, изм. и доп. с Решение на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД , публикувано на 28.01.2019г., изм. и доп. с Решение на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, публикувано на 15.03.2019г./, допуска се монтаж /окачване/ на до 3 /три/ броя ЕСМ /всяка, съдържаща в обща защитна обвивка сноп оптични влакна или сноп медни или коксиални влакна/ върху стълбове – част от въздушна мрежа НН /ниско напрежение/ или участъци от нея – собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

 

Предвид наличието на разположени вече 2 /два/ броя ЕСМ на двама оператори върху стълбовната разпределителна ел. мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в горепосочените участъци на територията на гр. Перник, е налице ограничена възможност за разполагане на други електронно-съобщителни мрежи по смисъла на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗЕСМФИ, във връзка с чл. 4, ал. 6, т. 2 от ОУ, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Техническите изисквания – Приложение № 5 към ОУ.

 

На основание чл. 20, ал. 4 от ЗЕСМФИ и чл. 4, ал. 7 от Общите условия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на дружеството, операторите на електронно-съобщителни мрежи, желаещи да ползват/сключат договор за достъп до горепосочената физическа инфраструктура, могат да подават заявления до мрежовия оператор във всеки от центровете за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

 

В случай, че в срока по чл. 20, ал. 4 от ЗЕСМФИ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД не постъпят други заявления от оператори на електронно-съобщителни мрежи за ползване на конкретната физическа инфраструктура, на основание чл. 20, ал. 5 от ЗЕСМФИ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще сключи договор за предоставяне на достъп с третият оператор на ЕСМ, заявил искане за сключване на договор за конкретните участъци, съответно в случай че такива са постъпили в рамките на 14-дневния срок по чл. 20, ал. 4, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще сезира Комисия за регулиране на съобщенията.

 От ръководството на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

 

 

                              

публикувано
Май 2019