За оператори на ЕСМ

Общи условия за целите на разполагане и използване на електронни съобщителни мрежи

Приложения към Общите Условия:

Приложение № 1 – Заявление за предоставяне на информация за съществуващи ЕСМ и сключване на индивидуален договор;

Приложение № 2 - Заявление за проучване на техническа възможност за предоставяне на достъп до и ползване на Стълбовната мрежа и Подземната тръбна мрежа;

Приложение № 3 – Заявление за предоставяне на договор за ползване;

Приложение № 4 - Ценова листа

Приложение № 5 - Технически изисквания

Методика за документация

Приложения към методиката:

Приложение № 1 - Елементи на ЕСМ и физическа инфраструктура с описание на слоевете и блокове

Приложение № 2 - Техническа информация за геодезическо заснемане и

данни за местоположение на физическата инфраструктура и ЕСМ

Приложение № 3 - Шаблонен dwt файл с необходими блокове и слоеве за работа