Вътрешна информация

Уважаеми дами и господа,

 

На 03.12.2018 г. „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ”, а.с. (съответно като дъщерно дружество и дружество – майка по смисъла на чл. 114, ал. 10, т. 3 от ЗППЦК) сключиха договор за кредит (заем), по силата на който дъщерното дружество може при поискване да усвоява от дружеството – майка главница в максимален общ размер до 30 670 000 евро при лихва, обвързана с EURIBOR при първоначална надбавка от 0.82% и със срок на пълно погасяване до месец октомври 2023 г. Предназначението на кредита (заема) е финансирането на  дейността на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и част от неговата инвестиционна програма за 2018 г. и 2019 г. Всяко едно и всички условия на кредита (заема) са не по-малко благоприятни за „ЧЕЗ Разпределение България” АД от пазарните за България, за установяването на което дружеството разполага със съответната документация. За кредита (заема) „ЧЕЗ Разпределение България” АД е получило предварително разрешение от КЕВР, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

 

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите”

 

Друга нерегулирана информация

Уважаеми дами и господа,

 

Въз основа на информация, оповестена публично на 03.12.2018 г. от мажоритарния акционер „ЧЕЗ”, а.с. по законоустановения за него ред, „ЧЕЗ Разпределение България” АД научи, че срокът, предоставен на „Инерком България” ЕАД да изпълни условията за приключване на покупката на българските активи на Групата „ЧЕЗ”, е изтекъл на 30.11.2018 г. Тези условия все още не са изпълнени, но при все това договорът за покупко-продажба на акциите, отнасящ се до българските активи, продължава да бъде в сила. „ЧЕЗ”, а.с. обаче възнамерява да започне паралелни преговори с „Индия Пауър” – следващия поред класиран потенциален купувач на активите, който вече е потвърдил, че интересът му към такава покупка продължава да бъде налице.

 

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите”

 

 

Уважаеми дами и господа,

По преписка на Комисията за защита на конкуренцията (наричана по-долу „КЗК”) № 305/554/2013 г., отнасяща се по същество до всички електроразпределителни дружества и дружества – крайни снабдители с електроенергия в България, е постановено Решение № 1475 от 14.12.2017 г., с което КЗК е наложила на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД санкция в размер на 1 057 140 лв. за твърдяно нарушение на чл. 21 от ЗЗК. Нарушението се изразява се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на услугите по разпределение на електрическа енергия на стопански потребители на средно и ниско напрежение през разпределителната мрежа. Предстои решението да бъде получено по надлежния ред, като след като се запознае с неговото съдържание ръководството ще извърши анализ и оценка на ситуацията.

От името на ръководството на дружеството и както сме имали възможност да отбележим и в рамките на предходни обявления по преписката, още веднъж заявяваме, че компаниите от Групата ЧЕЗ в България, в частност „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, винаги са функционирали и развивали своята дейност при абсолютно спазване на изискванията на българското и европейското законодателство във всеки аспект на своята дейност. Ръководството на дружеството категорично отхвърля твърденията за извършени нарушения на Закона за защита на конкуренцията от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Дружеството ще се възползва от възможността за защита на своите интереси като Решение №  1475 от 14.12.2017 г. на КЗК ще бъде обжалвано в нормативно установените за това срокове и по определения от закона начин.

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите”

 София, 21.12.2017 г.

Уважаеми акционери,

С решение, взето неприсъствено на 11 май 2017 г., управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД (наричани по-долу съответно „УС” и „Дружеството”) направи на общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за разпределение на печалба от Дружеството: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 48, т. 10 от устава на Дружеството, решава като дивидент на акционерите на Дружеството да бъде разпределена цялата нетна печалба на Дружеството за 2016 г. и част от неразпределената печалба на Дружеството от предходните години, като общият брутен дивидент е в размер от BGN 48 971 200 (четиридесет и осем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди и двеста лева), съответно брутният размер на дивидента на акция е BGN 25,40 (двадесет и пет лева и четиридесет стотинки).” С решение, взето неприсъствено на 11 май 2017 г., надзорният съвет на Дружеството одобри направеното от УС предложение в горния смисъл и реши да предложи на общото събрание на акционерите на Дружеството вземане на съответното решение. Изплащането на дивидент понастоящем е само предложено за решаване, като вземането на решение по въпроса е в изключителната компетентност на общото събрание на акционерите на Дружеството. Предстои свикването на редовното заседание на това събрание за 2017 г.

С уважение,

Радослав Димитров

Директора „Връзки с инвеститорите”

 

Уважаеми акционери,

Съгласно изискването на § 38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, с настоящото Ви информирам, че „ЧЕЗ Разпределение България” АД има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД за разкриване и оповестяване на обществеността на регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез специализираната финансова медия „X3News”, достъпна на адрес: http://www.x3news.com/.“ Дружеството оповестява регулирана информация до Комисия за финансов надзор (КФН) и посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН - www.fsc.bg.

Уважаеми дами и господа,

На 16.09.2016 г. в търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани промени в състава на управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД (наричано по-долу „Дружеството”). Промените се изразяват в освобождаването на г-н Стефан Апостолов като член на съвета и назначаването на г-н Виктор Станчев за такъв член.

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите” на „ЧЕЗ Разпределение България” АД