Често задавани въпроси

Начало » За клиента » Често задавани въпроси

ЦЕНА ДОСТЪП – въпроси и отговори за производители на енергия от ВЕИ!

Защо получавам анекс към договор за достъп до електроразпределителната мрежа?

Защото сте производител на електроенергия от възобновяеми източници, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД и имате действащ договор за достъп до електроразпределителната мрежа. Съгласно решение Ц-33/14.09.2012 на ДКЕВР сте длъжни да заплащате цена достъп на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и съгласно това решение анексираме вашия договор за достъп до ЕРМ.

Какво трябва да направя след като получа писмо с покана за сключване на договор за достъп до електроразпределителната мрежа?

Трябва да посетите офис на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - гр. София 1784, ул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенч Марк Бизнес Център,сектор „Договорни отношения“, за да се сключи договор за достъп до мрежата на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Защо получавам фактура за достъп до електроразпределителна мрежа ВЕИ?

Съгласно решение Ц-33/14.09.2012 на ДКЕВР в сила от 18.09.2012 г. сте длъжни да заплащате цена достъп Лв./Квтч за цялото количество ел. енергия, произведено от Вас.

Кога е дължима сумата за цена достъп до електроразпределителната мрежа?

Сумата е дължима до 15-то число на месеца, следващ отчетния. Дата на падеж (15-то число) е посочена на фактурата, която сте получили.

Какво ще стане, ако не платя дължимата сума за цена достъп до електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД?

Ще ви се начисли законна лихва за забава, която също става дължима и в срок от 5 дни след просрочието достъпът да електроразпределителната мрежа ще ви бъде преустановен.

Допълнителна информация за производители на енергия от ВЕИ

За въпроси, свързани с фактури, задължения може да се свържете с нас на e-mail: zaklienta.vei {at} cez {dot} bg.

ВЕИ-клиенти, предоставили e-mail за кореспонденция, ще получават електронно копие на Фактурите за цена достъп до ЕРМ.

Допълнително всички ВЕИ-клиенти ще получат оригинал на Фактурите за цена достъп до ЕРМ по куриер на посочен адрес за кореспонденция.

 

Kой трябва да настрои ел. часовниците при смяната на времето?

Часовниковите превключватели не се пренастройват ръчно. През зимния период нощната тарифа е от 22:00 до 06:00 часа. През лятото е от 23:00 до 07:00 часа, поради лятното часово време. Началните и крайните часове на нощната тарифа са определени с решение на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране: Решение № Ц 021 от 26.06.2008 г., считано от 01.06.2008 г. Ако забележите, че часовникът Ви е блокирал и електромерът Ви не отчита нощна тарифа, можете да сигнализирате в най-близкия Център за клиенти.

Как да поискам проверка на електромера? Считам, че сметката ми е по-висока от реалната консумация.

Има три вида проверки на електромер: проверка с еталон, проверка без еталон и независима експертиза. Първите две проверки се правят от ел.техници на дружеството, а третата - от експерти на Български институт по метрология (БИМ). Необходимо е да знаете, че корекции на сметки се правят единствено след направена независима експертиза.
За да заявите проверка на електромера, е необходимо да подадете писмена заявка в Център за клиенти.

Нашите служители трябва да определят дата и час за проверката, на която можете да присъствате. За експертизата ще е необходимо електромерът да се демонтира от мрежата и да се транспортира до БИМ. За резултатите от екпертизата ще бъдете уведомени писмено в срок до един месец. Услугата се заплаща по утвърден ценоразпис.

Преди да поискате проверка на електромера, препоръчваме Ви да проверите сами данните от Вашия електромер и да ги сравните с тези от полученото съобщение за консумацията през последния месец. ЧЕЗ Разпределение България е една от малкото фирми за комунални услуги, която предоставя 24-часов достъп до средството за търговско измерване и по този начин Вие, като наш клиент,  имате не само правото, но и възможността да упражнявате контрол както върху Вашата консумация, така и върху начина на отчитане на електромера. Ако данните, записани от вас, са по-ниски в сравнение с тези от фактурата, това означава, че има погрешно отчитане или грешка при въвеждането на данните. В този случай е необходимо да подадете молба в Центъра за клиенти. Ако вече сте платили сметката, платеното над коригираната сума ще бъде изплатено обратно на титуляра по сметка или в брой. Ако сте изчакали със заплащането на сметката, то на следващия ден в касите вече ще Ви поискат само коригираната сума.

Какво да направя, ако се съмнявам, че съседът манипулира моя електромер и краде електроенергия?

В случаите, когато съсед краде от съседа, препоръката на дружеството е потърпевшият да се обърне към полицията и да подаде сигнал. Полицията ще повика или наш екип, или частна независима фирма за електроуслуги, за проверка на вътрешната инсталация. При проверката се съставя констативен протокол. Само тази процедура гарантира правна стойност на документа и на констатацията за кражба.
По закон електроразпределителното дружество не отговаря за вътрешната инсталация на потребителите, тъй като тя е частна собственост. Бихме искали да обясним, че електроразпределителното дружество не би могло да взема страна в спор между частноправни отношения.

Чести ли са кражбите на електричество и какво правите в такива случаи?

Кражбата на електричество е явление, което трудно може да се проследи. За констатиране на кражбите електроразпределителното дружество стартира мащабна кампания. В момента срещу кражбите на електроенергия дружеството се бори чрез масирани и периодични проверки на електромерите и констативни протоколи при откриване на нарушенията.

Резултати има и от изнасянето и подмяната на електромерите на границата на собственост - те се отразяват в намаляване на товарите в мрежата и увеличаване на отчетената електроенергия.

ЧЕЗ Разпределение България апелира за нетърпимост към прояви, които ощетяват потребителите на електроенергия и нарушават нормалния ритъм на живот на голям брой домакинства. Неправомерните посегателства върху електромерите и скритото ползване на електроенергия облагодетелства единични потребители, но се отразява пагубно на електрическата мрежа в цели райони и ощетява изрядните потребители на електроенергия.
За сигнали за кражба можете да използвате горещата телефонна линия 0700 10 010, седем дни в седмицата, на цената на един градски разговор за територията на Западна България.

Каква е процедурата при подмяната на старите електромери с нови?

·        „ЧЕЗ Разпределение България“ АД спазва изискванията на Закона за измерванията, като  подменя електромерите с изтекла валидност на сертификация с такива от одобрен тип, преминали първоначална или последваща проверка  или с нови електромери с оценено съответствие. Това е рутинна дейност, която компанията извършва в голям мащаб. Поради големия брой  присъединени потребители към разпределителната мрежа на дружеството – над 2 милиона, ежемесечно се подменят  над 30 000 електромера.

·        Съгласно заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, периодът за извършване на последваща проверка е определен за еднофазни електромери - 6 години, а за трифазни – 4 години.

·        Последваща проверка изисква демонтиране на електромера и предаването му в оторизирана от ДАМТН лаборатория. Успешно преминалите последваща метрологична проверка електромери се монтират отново на мрежата съответно за 6 или 4 годишен период.

 • Подмяната на електромер с нов или с преминал последваща проверка е в интерес на клиента, тъй като гарантира качество и точност на измерването.
 • Подмяната е изцяло за сметка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
 • Чрез подмяната на електромери „ЧЕЗ Разпределение България“ АД изпълнява свое задължение по лицензията, а именно да поддържа измервателните уреди в състояние, съответстващо на Закона за измерванията и Правилата за измерване, както и да извършва редовни проверки, изпитания, и контрол върху тях (т. 3.5.2 от Лицензията).
 • ЧЕЗ прави всичко възможно, за да информира достатъчно рано клиентите за подмяната на техния електромер.

o   Подмяната на електромери се извършва след предварително уведомяване на клиентите и съгласуване на удобна дата за подмяна, чрез посещение на адрес и разговор с домоуправител или кмет на населеното място.

o   На видни местасе разлепва стандартно съобщение, с което клиентите се уведомяват за периода за извършване на подмяната и се предупреждават, че това ще наложи временно спиране на електрозахранването.

o   Не по-късно от 48 часа предварително, информацията за планираната подмяна на електромери се публикува в поне три национални медии и на сайта на компанията.

·        При всяка подмяна задължително се съставя констативен протокол. Протоколът се подписва от представител на дружеството, отклиента или негов представител. При  отсъствие  на  клиента  при  съставянето  на  констативния  протокол  или  при отказ  от негова страна  да  го  подпише, констативният  протокол  се подписва    от  двамасвидетели, които не са служители на дружеството.

·        Когато на подмяната присъстват свидетели, копие на съставения констативен протокол се изпраща на потребителите с писма с обратна разписка.

·        С подписите се удостоверява правилността на записаните показания на демонтирания и новомонтирания електромер.

 • За да се гарантира точността на данните при самата подмяна - със снимки с преносим терминал се удостоверяват данните на демонтирания и монтирания електромери, с видими фабричен номер и показания на всяка една от тарифите на електромерите. Информацията се съхранява в системата на ЧЕЗ Разпределение България и се ползва при необходимост.
 • Неполучаването на констативния протокол от клиента може да се дължи на липса на точни данни за адрес и/или имената на клиента. Затова е изключително важно клиентите навреме да информират ЧЕЗ за всяка промяна, засягаща техните лични данни.

Прекъснат съм без предупреждение. Защо?

В месечната Ви фактура за консумирана ел.енергия има краен срок за заплащане и дата, след която следва прекъсване на електрозахранването. Очакваме от Вас да спазвате регламентираните срокове.

Платил съм, но защо нямам ток?

Най-често причината за изключване е пренатоварване на инсталацията. На таблото има отвор, зад който са монтирани автоматичните предпазители. Ако предпазителят се е изключил /паднал/ трябва да се включи отново / т.е. да се вдигне нагоре /. В този случай можете да се справите сами.
Ако след като сте опитали, все още нямате електричество, обърнете се към нашия горещ телефон за информация.

Изключен съм за неплатена сметка. Вече платих, но въпреки това още нямам ток?

В подобни случаи е необходимо да заплатите и такса за включване. Можете да го направите в някой от нашите Центрове за клиенти или каса.

Какво е Клиентски номер?

Това е уникален 12-цифрен код, който Ви идентифицира в клиентската система на доставчика. Клиентският номер Ви е необходим винаги, когато желаете да получите справка или да заявите услуга, както и при плащане на месечната Ви сметка за електроенергия.

По какъв начин мога да получа информация за това кога следва да бъде отчетена консумираната от мен електрическа енергия и срока за заплащането й?

Всеки клиент може да провери периода на отчитане на консумираната електрическа енергия и срока за заплащането й, по който и да е от следните начини:

 • във фактурата за дължима сума за изконсумирана електрическа енергия;
 • в най-близкия център за клиенти на Вашия снабдител с ел.енергия;
 • на и-мейл адрес: zaklienta {at} cez {dot} bg
 • на горещата телефонна линия 0700 10 010 от всяка точка на Западна България на цената на един градски разговор, седем дни в седмицата

*Необходимо е да посочите само Вашия Клиентски номер / ИТН номер!

Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

 • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
 • (02) 8959 667факс
 • пишете ни

Информация за предстоящи
ремонтни дейности и дейности.

Графици