Екология

ЧЕЗ Разпределение България е компания, която осъзнава своята роля и социална отговорност за постигане на устойчиво развитие и поради тази причина следва активна политика за опазване на околната среда и биологичното разнообразие.

Дружеството има утвърдена Политика за опазване на околната среда, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на всички хоризонтални и вертикални нива в организацията.

Дейностите за опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъци са регламентирани с вътрешни процедури, инструкции, планове и програми.