Околна среда

Управление на отпадъци

Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с изискванията на нормативните актове относно:

  • опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;
  • шума и миризмите, и опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита

Основни цели в тази област са:

  • превантивни действия, които целят недопускане на замърсявания;
  • адекватното управление на отпадъците;
  • недопускане на финансови санкции от контролни органи.

Усилията на ЧЕЗ Разпределение България в тази област имат за цел постигане на екологосъобразно управление на отпадъците с оглед намаляване или предотвратяване на образуването им, повторната им употреба, рециклиране, обезвреждане, подобряване системата за събиране и транспорт.

Политиката ни е основана на следните принципи:

  • Запазване на чиста и здравословна околна среда;
  • Рационално използване на ресурсите;
  • Интегрирано управление на отпадъците;
  • Пълна отговорност за замърсителя;
  • Пълна ангажираност на служителите и ръководството.

Мониторинг на околната среда

В ЧЕЗ Разпределение България има действаща система за мониторинг на рисковите компоненти на околната среда – почви и подпочвени води. Системата включва събиране, оценка и обобщаване на информацията за компонентите на околната среда чрез периодично наблюдение и измерване на определени показатели. Целта е определяне наличие на изменения, възникнали в резултат на въздействието на природни и антропогенни фактори.

Целта ни е периодичен анализ на актуалното състояние на почвите и подпочвените води, своевременно идентифициране на негативни процеси и последващо планиране на мерки за отстраняване на замърсявания – при необходимост.

В Дружеството са въведени строги мерки за недопускане замърсяване на компонентите на околната среда.