20 27-1-4 Измервателни трансформатори СрН и НН

20 27 14zz - Токови трансформатори НН, (150 1200) А, Х-5 А, закрит монтаж

20 27 113z - Токови трансформатори 10 kV, (10 ÷150) А, Х-5-5 А, закрит монтаж

20 27 114z - Токови трансформатори 10 kV, (200 ÷2500) А, Х-5-5 А, закрит монтаж

20 27 123z - Токови трансформатори 20 kV, (5 ÷150) А, Х-5-5 А, закрит монтаж

20 27 124z - Токови трансформатори 20 kV, (200 ÷1500) А, Х-5-5 А, закрит монтаж

20 27 125z - ТИТ 20 kV, (20 ÷ 400) А, Х-5(-5) А, открит монтаж

20 27 142z - Токови трансформатори НН, (150÷1200) А, Х-5 А,cl. 05S

20 27 143z - ТИТК 200_400 А Х-5 Аcl. 0.5

20 27 1550 – ТIT 110 kV, 200-400-800_5-5-5-5 А, открит монтаж

20 27 2113 - Напреженов трансформатор 10 kV - 57 V, 33 V, закрит монтаж_DIN

20 27 2121 - Напреженов трансформатор 10 kV - 100 V, закрит монтаж

20 27 2213 - Напреженов трансформатор 20 kV - 57 V, 33 V, закрит монтаж_DIN

20 27 2215 - НИТ 20 kV - 57 V, открит монтаж

20 27 2221 - Напреженов трансформатор 20 kV - 100 V, закрит монтаж

20 27 2225 - НИТ 20 kV - 100 V, открит монтаж

20 27 2514 – NIT 110 kV_57-57-57-33V, открит монтаж

20 27 3545 – NIT_ТИТ 110 kV, открит монтаж