Прилагане на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г.

Във връзка с прилагане на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници и указания на КЕВР,  клиентите, попадащи в обхвата на съответната заповед на Министерство на енергетиката следва да предоставят  „Декларация за съгласие“. Същата се изпраща в електронен вид (формат Excel) в срок до 07.02.2017г. на електронен адрес: frame.contract@cez.bg

Оригиналите на хартия се изпращат на адрес:

гр. София 1784

район „Младост“

бул. “Цариградско шосе” № 159

Бенч Марк Бизнес Център

Отдел „Баланси“

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Декларация за съгласие