Информация за либерализирания пазар на електрическа енергия

Либерализирането на пазара на електрическа енергия е резултат от изпълнението на директивите от Трети енергиен либерализационен пакет на Европейския съюз, чиито изисквания намират приложение в националното законодателство – Закон за енергетиката (ЗЕ), Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правила за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ) и др.

Свободният пазар на електрическа енергия позволява сключването на сделки по свободно договорени цени между производители, търговци на електрическа енергия и потребители. Така се създава възможност за наличие на конкуренция и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Всеки клиент, чиито измервателни системи отговарят на техническите изисквания и няма просрочени задължения към настоящия си доставчик, има право да избере нов лицензиран търговец на електрическа енергия, с когото да договори цена за снабдяване с електрическа енергия на неговия обект.

Независимо кой е доставчикът на електрическа енергия на клиента, оператор на разпределителната мрежа остава този, към чиято мрежа е присъединен обектът. Цените за мрежови услуги (достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа) се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и не подлежат на договаряне.

КЕВР определя и цена за „задължения към обществото“, която се заплаща от клиентите на свободния пазар на електрическа енергия. С нея се компенсират разходи, свързани с дългосрочните договори за гарантирано изкупуване и закупуването на електрическа енергия от ВЕИ производители по преференциални цени. На регулирания пазар тази цена е включена в цената на електрическата енергия.

В условията на либерализация функционира балансиращ пазар на електрическа енергия, чиято цел е поддържането на баланс между производство и потребление в електроенергийната система. Това се постига чрез предварително заявяване (прогнозиране) на почасови графици за количество електрическа енергия, което се очаква да бъде потребено от клиентите на пазара. Ето защо, всеки обект на свободния пазар участва като член на балансираща група, а всяка балансираща група има свой Координатор.

Функциите на координатор на балансираща група се изпълняват от търговец на електрическа енергия, който притежава съответната лицензия от КЕВР и е регистриран като такъв от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Ролята на Координатора на балансираща група е да намали разликата между прогнозираното и реално потребеното количество електрическа енергия като поема отговорност за небалансите на членовете на балансиращата група.

От 01.08.2013 г. всички обекти, присъединени към мрежата на средно напрежение (СрН), обезпечени с почасово мерене, задължително се регистрират при доставчик последна инстанция (ДПИ) и имат право да сменят своя доставчик на електрическа енергия като регистрират обектите си на свободен пазар.

От 01.04.2016 г. това право имат и клиентите, присъединени към мрежата на ниско напрежение (НН), с предоставена мощност до 100 кВт., вкл. битови, без почасово мерене, за чиито обекти се прилагат стандартизирани товарови профили. За тази категория клиенти регистрирането на свободния пазар не е задължение, а възможност.

Процедурите за регистриране на свободния пазар на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия са разписани, както следва:

  • За клиенти с почасово мерене - в Инструкции № 1 и № 2 на ЕСО, утвърдени с Решение на ДКЕВР № 93 / 28.06.2013 г., в сила от 01.07.2013 г.
  • За клиенти без почасово мерене, за чиито обекти се прилагат стандартизирани товарови профили – в Инструкция, приета от КЕВР с Решение по протокол № 56 / 28.03.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.

Всяка от процедурите се инициира от титуляра на обекта или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Смяната на доставчика на електрическа енергия се извършва винаги от 1-во число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението за промяна.

Функциите на администратор на процесите се изпълняват от оператора на електроразпределителната мрежа, към когото е присъединен обекта на клиента. За територията на Западна България лицензиран мрежови оператор е „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.