1. Достъп до електроразпределителната мрежа

Процедурата се извършва само при първа регистрация на свободния пазар, администрира се от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и се изпълнява съгласно реда и условията, разписани в Инструкция № 1 за получаване на достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа, разработена от „ЕСО“ ЕАД и утвърдена от ДКЕВР с Решение № 93/28.06.2013 г., в сила от 01.07.2013 г.

Клиенти с обекти с почасово мерене,  които желаят да се регистрират на свободния пазар и да извършат смяна на своя доставчик на електрическа енергия за първи път, следва да сключат договор за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България" АД като за целта се представят следните документи:

Процедурата се инициира от крайния клиент или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Посочените документи се приемат само в оригинал в удобен за клиента Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ в България. Необходимо условие, за да се стартира процедурата, е клиентът да няма просрочени задължения към „ЧЕЗ Електро България" АД.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД извършва проверка на представените документи, както и техническа проверка на измервателните системи.

При установена непълнота на документите,  наличие на просрочени задължения или технически несъответветствия, представител на ЧЕЗ уведомява заявителя (клиента или упълномощеното от него лице), който има възможност да ги отстрани в срок от 5 (пет) работни дни. Уведомлението се изпраща на посочените адрес за кореспонденция и електронен адрес (e-mail). Допълнителната информация (документ, удостоверяващ извършено плащане, при уведомление за наличие на задължения)  се предоставя в същия Център за обслужване на клиенти, където е подадено първоначалното заявлението или на електронен адрес open.market@cez.bg.  При констатиране на неотстранени несъответствия в указания срок процедурата се прекратява.

При пълнота на документите,  липса на просрочени задължения и липса на технически несъответствия, се пристъпва към изготвяне на "Договор за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа". Когато договорът е готов за подписване представител на ЧЕЗ  известява клиента или упълномощеното от него лице. Срокът за сключването му е до 30 дни от датата на известие. В случай че договорът не бъде подписан в указания срок, процедурата  се прекратява. Нова процедура може да бъде стартирана при последваща инициатива от страна на клиента, като се подава пълен комплект от посочените документи. 

 

Приложение:

Инструкция № 1 на ЕСО