1. Достъп до електроразпределителната мрежа

Процедурата се извършва само при първа регистрация на свободния пазар, администрира се от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и се изпълнява съгласно реда и условията, разписани в ПТЕЕ и Инструкция № 1 за получаване на достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа, разработена от „ЕСО“ ЕАД и утвърдена от ДКЕВР с Решение № 93/28.06.2013 г., в сила от 01.07.2013 г.

Клиенти с обекти с почасово мерене,  които желаят да се регистрират на свободния пазар и да извършат смяна на своя доставчик на електрическа енергия за първи път, следва да сключат договор за предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България" АД като за целта се представят следните документи:

Процедурата се инициира от крайния клиент или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Посочените документи се приемат само в оригинал в удобен за клиента Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ в България.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД извършва проверка на представените документи, както и техническа проверка на измервателните системи.

При установена непълнота на документите или технически несъответствия, представител на ЧЕЗ уведомява заявителя (клиента или упълномощеното от него лице), който има възможност да ги отстрани в срок от 5 (пет) работни дни. Уведомлението се изпраща на посочения електронен адрес (e-mail)/адрес за кореспонденция. Допълнителната информация се предоставя в същия Център за обслужване на клиенти, където е подадено първоначалното заявлението или на електронен адрес open.market@cez.bg.  При констатиране на неотстранени несъответствия в указания срок процедурата се прекратява.

При пълнота на документите и липса на технически несъответствия, се пристъпва към изготвяне на "Договор за предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа". Когато договорът е готов за подписване, представител на ЧЕЗ  известява клиента или упълномощеното от него лице. Срокът за сключването му е до 30 дни от датата на известие. В случай че договорът не бъде подписан в указания срок, процедурата  се прекратява. Нова процедура може да бъде стартирана при последваща инициатива от страна на клиента, като се подава пълен комплект от посочените документи.

 

Приложение:

Инструкция № 1 на ЕСО