2. Смяна на доставчик на електрическа енергия / координатор на балансираща група

Процедурата се извършва както при първа, така и при последваща смяна на доставчика на електрическа енергия. Администрира се от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и се изпълнява съгласно реда и условията, разписани в ПТЕЕ и Инструкция № 2 за регистриране на обект на краен клиент в пазара по свободно-договорени цени и смяна на координатор на балансираща група, разработена от „ЕСО“ ЕАД и утвърдена от ДКЕВР с Решение № 93/28.06.2013 г., в сила от 01.07.2013 г.

Процедурата се инициира от крайния клиент/производителя чрез избрания от него доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група,  който декларира, че има сключен договор с клиента.

Смяната на доставчика на електрическа енергия / координатора на балансираща група влиза в сила винаги от първо число на месеца. Заявление и прилежащи документи се подават единствено от търговци на електрическа енергия чрез електронна платформата „Смяна на доставчик“ между 1-во и 10-число на месеца, предхождащ промяната. В случай че 10-то число съвпада с почивен или празничен неработен ден, документи се приемат и през първия работен ден след това.
Електронна платформа „Смяна на доставчик“ е достъпна на интернет страницата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД чрез бутон „Електронни услуги“ или през секция „Свободен пазар“.

Необходими условия, за да се стартира процедурата:

  • Сключен договор за предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

  • Сключен договор за покупко-продажба на електрическа енергия и за балансиране или договор за комбинирана услуга с лицензиран доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща енергия;

  • Сключен договор за доставка на електрическа енергия с доставчик от последна инстанция;

  • Липса на просрочени задължения към настоящия доставчик на електрическа енергия.

Документите, които следва да бъдат представени от заявителя - от доставчика на електрическа енергия:

В срок от 4 работни дни от датата на подаване на заявлението и прилежащите документи, "ЧЕЗ Разпределение България“ АД извършва проверка на предоставените данни.

При установена липса на документ или непълнота в предоставената информация, "ЧЕЗ Разпределение България“ АД информира заявителя на посочения от него електронен адрес (e-mail) и му дава срок до 2 (два) работни дни да отстрани непълнотите. В случай че непълнотите не бъдат отстранени в указания срок, процедурата се прекратява.

В случай че за един и същ обект на краен клиент е заявена повече от една промяна на доставчик на електрическа енергия в месеца, предхождащ промяната, процедурата по смяна на доставчика се прекратява, за което мрежовият оператор уведомява заявителя.

Нова процедура може да бъде стартирана при последваща инициатива от страна на клиента/производителя чрез избрания от него доставчик, като се подава пълен комплект от посочените документи.

В случай че предоставените данни са пълни и коректни, до 3 (три) работни дни "ЧЕЗ Разпределение България“ АД изпраща уведомление за предстоящата промяна до настоящия и до новия доставчик на електрическа енергия.

В срок от 2 (два) работни дни, считано от получаване на уведомлението, настоящият доставчик има право да направи мотивирано възражение срещу смяната. В случай че в указания срок не постъпи мотивирано възражение, смяната се счита за потвърдена.

  • В случай на постъпило възражение, в срок от 1 (един) работен ден „ЧЕЗ Разпределение България“ АД информира заявителя.
  • Ако в срок от 1 (един) работен ден, заявителят не удостовери отстраняването на причината за възражението, процедурата по смяна на доставчика се прекратява.

В случай че не е постъпило възражение или причините за възражението са отстранени, до 3 (три) работни дни преди началото на месеца за промяна, "ЧЕЗ Разпределение България“ АД регистрира смяната на доставчика на електрическа енергия/координатора на балансираща група от 1-во число на следващия месец.

Два работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предоставя следната информация:

  • На стария координатор на балансираща група - за излизането на клиента от състава на балансиращата група.
  • На новия координатор на балансираща група - за присъединяването на клиента към неговата група.
  • На Електроенергийния системен оператор – списък на обектите, които сменят доставчик/координатор, считано от първо число на следващия месец, с информация за координатора им и дали са пряк или непряк член на балансираща група. За преките членове се посочва допълнително адрес, лице за контакт и електронен адрес.
  • На клиента - за извършената промяна.

Един работен ден преди началото на месеца координаторите на балансиращи групи изпращат в "ЕСО" ЕАД списък на обектите на търговските участници, които са в състава на балансиращата им група от следващия месец.

Комуникацията между страните в процеса на уведомяване се осъществява по електронна поща, като от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е-адресът е: open.market@cez.bg

 

Приложение:

Инструкция № 2 на ЕСО