2. Смяна на доставчик на електрическа енергия / координатор на балансираща група

Процедурата се извършва както при първа, така и при последваща смяна на доставчика на електрическа енергия. Администрира се от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и се изпълнява съгласно реда и условията, разписани в ПТЕЕ и Инструкция № 2 за регистриране на обект на краен клиент в пазара по свободно-договорени цени и смяна на координатор на балансираща група, разработена от „ЕСО“ ЕАД и утвърдена от ДКЕВР с Решение № 93/28.06.2013 г., в сила от 01.07.2013 г.

Процедурата се инициира от крайния клиент или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Смяната на доставчика на електрическа енергия / координатора на балансираща група влиза в сила винаги от първо число на месеца. Заявление и прилежащи документи в оригинал се подават в удобен за заявителя Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ в България между 1-во и 10-число на месеца, предхождащ промяната. В случай че 10-то число съвпада с почивен или празничен неработен ден, документи се приемат и през първия работен ден след това.

Необходими условия, за да се стартира процедурата:

  • Сключен договор за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

  • Сключен договор за покупко-продажба на електрическа енергия и за балансиране или договор за комбинирана услуга с лицензиран доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща енергия;

  • Сключен договор за доставка на електрическа енергия с доставчик от последна инстанция;

  • Липса на просрочени задължения към настоящия доставчик на електрическа енергия.

Документите, които следва да бъдат представени от заявителя:

В срок от 4 работни дни от датата на подаване на заявлението и прилежащите документи, "ЧЕЗ Разпределение България“ АД извършва проверка на предоставените данни.

При установена липса на документ или непълнота в предоставената информация, "ЧЕЗ Разпределение България“ АД информира заявителя на посочения от него електронен адрес (e-mail) и му дава срок до 2 (два) работни дни да отстрани непълнотите. В случай че заявителят не отстрани непълнотите в указания срок, процедурата се прекратява.

В случай че за един и същ обект на краен клиент е заявена повече от една промяна на доставчик на електрическа енергия в месеца, предхождащ промяната, процедурата по смяна на доставчика се прекратява, за което мрежовият оператор уведомява заявителя.

Нова процедура може да бъде стартирана при последваща инициатива от страна на клиента, като се подава пълен комплект от посочените документи.

В случай че предоставените данни са пълни и коректни, до 3 (три) работни дни "ЧЕЗ Разпределение България“ АД изпраща уведомление за предстоящата промяна до настоящия и до новия доставчик на електрическа енергия.

В срок от 2 (два) работни дни, считано от получаване на уведомлението, настоящият доставчик издава удостоверение за липса на задължения или прави мотивирано възражение срещу смяната. В случай че в указания срок не постъпи мотивирано възражение или не бъде издадено удостоверение за липса на задължения, смяната се регистрира без това удостоверение.

  • В случай на постъпило възражение, в срок от 1 (един) работен ден „ЧЕЗ Разпределение България“ АД информира заявителя.
  • Ако в срок от 1 (един) работен ден, заявителят не удостовери отстраняването на причината за възражението, процедурата по смяна на доставчика се прекратява.

В случай че не е постъпило възражение или причините за възражението са отстранени, до 3 (три) работни дни преди началото на месеца за промяна, "ЧЕЗ Разпределение България“ АД регистрира смяната на доставчика на електрическа енергия/координатора на балансираща група от 1-во число на следващия месец.

Два работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предоставя следната информация:

  • На заявителя - за извършената промяна.
  • На стария координатор на балансираща група - за излизането на клиента от състава на балансиращата група.
  • На новия координатор на балансираща група - за присъединяването на клиента към неговата група.
  • На Електроенергийния системен оператор – при първа смяна на координатора - списък на обектите, присъединени към съответната мрежа, изпълнили изискванията за регистрация на пазара по свободно-договорени цени, считано от първо число на следващия месец, с информация за координатора им и дали са пряк или непряк член на балансираща група. За преките членове се посочва допълнително адрес, лице за контакт и електронен адрес.

Един работен ден преди началото на месеца координаторите на балансиращи групи изпращат в "ЕСО" ЕАД списък на обектите на търговските участници, които са в състава на балансиращата им група от следващия месец.

Комуникацията между страните в процеса на уведомяване се осъществява по електронна поща, като от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е-адресът е: open.market@cez.bg

 

Приложение:

Инструкция № 2 на ЕСО