1. Смяна на доставчик на електрическа енергия

Процедурата се извършва както при първа, така и при последваща смяна на доставчика на електрическа енергия. Администрира се от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и се изпълнява съгласно Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, приета от КЕВР с Решение по протокол № 56/28.03.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.

Клиенти с обекти, за които на свободния пазар се прилагат стандартизирани товарови профили (СТП), задължително сключват договор за комбинирани услуги с избрания от тях търговец на електрическа енергия (чл. 20 от ПТЕЕ). По силата на този договор клиентът заплаща на доставчика си както потребената от него електрическа енергия, така и мрежовите услуги (достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа). На свой ред, въз основа на сключен рамков договор, търговецът на електрическа енергия заплаща на мрежовия оператор дължимата от клиента сума за мрежови услуги.

Процедурата за смяна на доставчик се инициира от крайния клиент или от упълномощено от него лице (обикновено представител на търговеца на електрическа енергия) с нотариално заверено пълномощно (по образец). Смяната на доставчика на електрическа енергия/координатора на балансираща група влиза в сила винаги от 1-во число на месеца. Заявление в оригинал се подава в удобен за заявителя Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ в България между 1-во и 10-число на месеца, предхождащ промяната. В случай че 10-то число съвпада с почивен или празничен неработен ден, заявления се приемат и през първия работен ден след това.

При първа смяна на доставчик в хода на процедурата се сключва договор за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа между клиента (или упълномощеното от него лице) и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Необходими условия, за да се стартира процедурата:

 • Сключен договор за комбинирана услуга с лицензиран доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща енергия;
 • Сключен договор за доставка на електрическа енергия с доставчик от последна инстанция;
 • Липса на просрочени задължения към настоящия доставчик на електрическа енергия;
 • Сключен рамков договор между избрания търговец на електрическа енергия и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Документите, които следва да бъдат представени от заявителя:

 • Заявление за смяна на доставчик на клиент със СТП
  Заявлението е по образец на "ЧЕЗ Разпределение България“ АД и в него се съдържа минимум следната информация:За крайния клиент: три имена/наименование, ЕГН/ЕИК, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка.За обектите на крайния клиент: клиентски номер, абонатен номер/ИТН, идентификационен код на всеки обект в базата данни на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД, населено място, конкретен тип СТП от легендата на мрежовия оператор.
  Важно!!!
  Причисляването на конкретен тип СТП към обект на клиент следва да съответства на типа клиент и на характера на потребление на електрическа енергия в обекта. Според дефинициите за „битов клиент“ и „небитов клиент“, посочени в допълнителните разпоредби на ЗЕ, единият ползва енергията за битови нужди, а другият - за небитови такива.
 • Заявление за електронна фактура за небитови клиенти
  В заявлението задължително се посочва електронен адрес на клиента, необходим в случай че се наложи изпращане на електронни фактури за мрежови услуги директно към клиента и за електронна комуникация.
 • Декларация за съгласие от собственика на обекта
  Попълва се, когато титуляр – ползвател на обекта е негов наемател. Подписва се на място при подаване на документите в Центъра за обслужване на клиенти на ЧЕЗ или се представя нотариално заверена.
 • Образец на пълномощно за физически лица
 • Образец на пълномощно за юридически лица

В срок от 4 (четири) работни дни от датата на подаване на заявлението "ЧЕЗ Разпределение България“ АД извършва проверка на предоставените данни.

При липса на сключен рамков договор между избрания доставчик на електрическа енергия и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както и в случай че за един и същ обект на клиент е заявена повече от една промяна на доставчика в месеца, предхождащ промяната, процедурата по смяна на доставчика се прекратява, за което мрежовият оператор уведомява заявителя.

При установени непълноти или неточности в предоставената информация, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД информира заявителя на посочения от него електронен адрес (e-mail) и му дава срок до 3 (три) работни дни за отстраняването им. В случай че заявителят не отстрани непълнотите/неточностите в указания срок, процедурата се прекратява.

В случай че предоставените данни са пълни и коректни, до 3 (три) работни дни „ЧЕЗ Разпределение България“ АД изпраща уведомление за предстоящата промяна до настоящия и до новия доставчик на електрическа енергия.

В срок до 2 (два) работни дни от получаване на уведомлението настоящият доставчик издава служебно и предоставя на "ЧЕЗ Разпределение България“ АД удостоверение за липса на просрочени задължения.

Настоящият и новият доставчик на електрическа енергия в срок от 2 (два) работни дни от получаване на уведомлението, потвърждават или правят мотивирано възражение срещу смяната. В случай, че в указания срок не постъпи мотивирано възражение или не е изпратено удостоверение за липса на просрочени задължения от настоящия доставчик, се приема, че смяната на доставчика е потвърдена.

 • В случай на постъпило възражение в срок от 1 (един) работен ден „ЧЕЗ Разпределение България“ АД информира заявителя.
 • Ако в срок от 1 (един) работен ден заявителят не удостовери отстраняването на причината за възражението, процедурата по смяна на доставчика се прекратява.

В случай че не е постъпило възражение или причините за него са отстранени, мрежовият оператор регистрира смяната на доставчика до 3 (три) работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната.

Два работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предоставя следната информация:

 • На настоящия доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група - за излизането на клиента от състава на балансиращата група.
 • На новия доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група - за присъединяването на клиента към неговата група.
 • На Електроенергийния системен оператор – агрегирана информация по доставчици за броя на обектите за всеки профил.

Комуникацията между страните в процеса на уведомяване се осъществява по електронна поща, като от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е-адресът е: open.market@cez.bg

 

Приложение:

Инструкция за смяна на доставчик за клиенти със СТП, приета от КЕВР.