2. Стандартизирани товарови профили

В условията на либерализиран пазар функционира балансиращ пазар на електрическа енергия, чиято цел е поддържането на почасов баланс между производство и потребление в електроенергийната система.

В тази връзка, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) предвиждат за определяне на почасовото потребление на обектите, присъединени на ниско напрежение с предоставена мощност до 100кВт., за които според Правилата за измерване на количествата електрическа енергия не се изисква обезпечаване с почасово мерене, на свободния пазар да се прилагат стандартизирани товарови профили (СТП).

Съгласно ПТЕЕ „Стандартизиран товаров профил" е поредица от коефициенти, която отразява почасовото разпределяне на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект за даден период от време. Сборът от коефициентите за периода е равен на единица. Стандартизираният товаров профил отчита типа на обекта, външната температура, характеристиката на деня от периода (работен, почивен, празничен) и сезона (летен, зимен, преходен).

СТП се разработва за една година и оформя диаграма, която показва примерния начин на потребление на даден обект за всеки час от денонощието на годината. Един тип СТП се прилага за голяма група клиенти със сходен начин на потребление (например високо потребление вечер, ниско потребление през деня), но различен абсолютен обем на консумация на електрическа енергия (например голям магазин в сравнение с малък магазин). Ето защо, СТП е “пример” за потребление на типичен потребител.

Изчислената посредством СТП почасова консумация е необходима на търговците на електрическа енергия и на пазарния оператор „ЕСО“ ЕАД за разпределяне на отговорността за балансиране между отделните координатори на балансиращи групи. Това не касае пряко крайния клиент, тъй като отговорността за балансиране на неговите обекти се поема от търговеца, който му доставя електрическа енергия.

На свободния пазар количествата електрическа енергия, пренесени през електроразпределителната мрежа до обекта на клиента, продължават да се отчитат от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД индивидуално по показанията на електромера, като мрежовите услуги се фактурират съгласно отчетените стойности. Дължимата сума за мрежови услуги се заплаща на мрежовия оператор от доставчика на електрическа енергия на клиента. А клиентът заплаща мрежовите услуги на своя доставчик по силата на сключения между тях договор за комбинирани услуги.

Важно!!!

При изчисляването на конкретен тип СТП към обект на клиент следва да съответства на типа клиент и на характера на потребление на електрическа енергия в обекта. Според дефинициите за „битов клиент“ и „небитов клиент“, посочени в допълнителните разпоредби на ЗЕ, единият ползва енергията за битови нужди, а другият - за небитови такива.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2020 г.*

Важно!!!

При разработването на Стандартизираните товарови профили за 2020 г. (СТП) са взети предвид всички официални празници, като е спазен нормативно действащия принцип, ако празникът е в почивен ден, почивен да е следващият понеделник. В случай че МС оповести промени относно почивните дни през 2020 г., "ЧЕЗ Разпределение България" АД ще актуализира СТП своевременно.

I

Битови клиенти

CEZ_H1

Домакинства в градски райони (битови потребители в градовете)

CEZ_H1_Housholds_Urban_2020.xlsx

CEZ_H2

Домакинства в селски райони (битови потребители в селски райони)

CEZ_H2_Housholds_Rural_2020.xlsx

II

Небитови клиенти

CEZ_B1

Хранително-вкусова и земеделска промишленост (магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, фурни, разсадници, бакалии, сладкарски изделия и др.)

CEZ_B1_Food_Agriculture_2020.xlsx

CEZ_B2

Високотехнологично производство (производствени бази, цехове за производство, работилници, помпени станции и др.)

CEZ_B2_High Tech_2020.xlsx

CEZ_B3

Нискотехнологично производство (шивашки цехове, ателиета, дърводелни, малки производствени цехове, кланици и др.)

CEZ_B3_Low Tech_2020.xlsx

CEZ_B4

Търговия на дребно/Дневен бизнес (магазини, офиси и др.)

CEZ_B4_Reatil_Daily Business_2020.xlsx

CEZ_B5

Вечерен бизнес (Ресторанти,игрални зали, кафета, дискотеки, барове и др.)

CEZ_B5_Evening Business_2020.xlsx

III

Улично осветление

CEZ_S1

Обществено осветление (улично осветление, паркови осветления и др.)

CEZ_S1_Public lightning_2020.xlsx

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2019 г.

Важно!!!

При разработването на Стандартизираните товарови профили за 2019 г. (СТП) са взети предвид всички официални празници, като е спазен нормативно действащия принцип, ако празникът е в почивен ден, почивен да е следващият понеделник. В случай че МС оповести промени относно почивните дни през 2019 г., "ЧЕЗ Разпределение България" АД ще актуализира СТП своевременно.

I

Битови клиенти

CEZ_H1

Домакинства в градски райони (битови потребители в градовете)

CEZ_H1_Housholds_Urban_2019.xlsx

CEZ_H2

Домакинства в селски райони (битови потребители в селски райони)

CEZ_H2_Housholds_Rural_2019.xlsx

II

Небитови клиенти

CEZ_B1

Хранително-вкусова и земеделска промишленост (магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, фурни, разсадници, бакалии, сладкарски изделия и др.)

CEZ_B1_Food_Agriculture_2019.xlsx

CEZ_B2

Високотехнологично производство (производствени бази, цехове за производство, работилници, помпени станции и др.)

CEZ_B2_High Tech_2019.xlsx

CEZ_B3

Нискотехнологично производство (шивашки цехове, ателиета, дърводелни, малки производствени цехове, кланици и др.)

CEZ_B3_Low Tech_2019.xlsx

CEZ_B4

Търговия на дребно/Дневен бизнес (магазини, офиси и др.)

CEZ_B4_Reatil_Daily Business_2019.xlsx

CEZ_B5

Вечерен бизнес (Ресторанти,игрални зали, кафета, дискотеки, барове и др.)

CEZ_B5_Evening Business_2019.xlsx

III

Улично осветление

CEZ_S1

Обществено осветление (улично осветление, паркови осветления и др.)

CEZ_S1_Public lightning_2019.xlsx

 

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА 2018 г.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА 2017 г.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД ЗА 2016 Г.