2. Преустановяване и възстановяване на пренос по заявка на търговец на електрическа енергия

Съгласно чл. 123 от Закона за енергетиката доставчиците от последна инстанция, общественият доставчик, крайните снабдители и търговците на електрическа енергия имат право да преустановят временно снабдяването с електрическа енергия на крайни клиенти при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа енергия, включително при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия. Правото за временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия не може да се реализира в почивен или празничен ден, както и в деня, който го предшества.

В тази връзка „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предлага услугите по преустановяване и възстановяване на преноса на електрическа енергия както за Търговци на електрическа енергия, с които има сключен рамков договор, така и за тези, с които няма такъв.

При изпълнение на задължението си за преустановяване преноса на електрическа енергия (чл.123, ал.5 от ЗЕ), „ЧЕЗ Разпределение България“ АД не носи отговорност за евентуалните вредите, причинени от това.

За извършване на услугите по преустановяване и възстановяване на преноса на електрическа енергия се събира цена за услуга за всеки обект. Услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след постъпване на плащането. Възможностите за плащане на цената за услугата са стандартните – по банков път или в брой чрез Изипей.

Преустановяване на преноса на ЕЕ по искане на Търговец на ЕЕ
 Цена без ДДС

от електромер

                          11.45 лв.

от стълб

                          49.75 лв.

с оперативно превключване

                          99.50 лв.

Възстановяване на преноса на ЕЕ по искане на Търговец на ЕЕ

 Цена без ДДС

от електромер

                          11.45 лв.

от стълб

                          49.75 лв.

с оперативно превключване

                          99.50 лв.

1. Преустановяване на пренос на ел.енергия по заявка на Търговец на ел.енергия

Услугата се заявява писмено в Търговски център на ЧЕЗ (ТЦ) като се попълва бланка-заявление от упълномощен представител на Търговеца на ел.енергия (Търговец) минимум 10 (десет) работни дни преди желаната дата.

Преустановяване не може да се извършва в почивен или официален празничен неприсъствен ден, както и в деня, който го предхожда.

За предстоящото преустановяване на преноса на ел.енергия Търговецът следва да е уведомил клиента и неговия Координатор на балансираща група, ако е различен от Търговеца.

В случай че заявеният за преустановяване клиент е със специфичен статус (болница, социално заведение, предприятие от химическата и/или военна промишленост, ВиК мрежа или др. обект с висока социална значимост) Търговеца следва да представи писмени доказателства, че клиентът и органите на държавната и местна власт, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“са уведомени за предстоящото преустановяване не по-късно от 10(десет) работни дни преди това, а така също и че е съгласувал с тях мерки в случай, че преустановяването на захранването на обекта би могло да доведе до опасност за живота, здравето, собствеността на гражданите, имуществото на трети лица и/или увреждане на околната среда. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от своя страна допълнително може да уведоми и съгласува действия с органите на държавната и местна власт, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и/или други засегнати страни, както и да информира чрез медиите обществото за предстоящото преустановяване на преноса на ел.енергия.

Заплащането на услугата се извършва след подаване на заявлението в ТЦ, като за целта се издава фактура от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. В случай че в определения срок (1 (един) ден при плащане в брой и 5 (пет) дни при плащане по банков път) не постъпи плащане от страна на Търговеца, заявката се анулира поради неплатена услуга.

Минимум 3 (три) дни преди деня на преустановяване на снабдяването ЧЕЗ уведомява Търговеца за определената дата за извършване на услугата.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД може да откаже да извърши услугата преустановяване на пренос, ако установи наличие на основателна причина за това, а така също и ако в определения за преустановяване на преноса ден настъпят непредвидени, извънредни или независещи от мрежовия оператор възпрепятстващи обстоятелства (аварии и др.). В тези случаи услугата не се извършва, а платената за нея цена се възстановява в пълен размер на Търговеца по предварително посочена от него сметка.

Търговец може да откаже заявеното преустановяване на пренос като заяви това писмено в ТЦ на ЧЕЗ чрез попълване на бланка-заявление в срок най-късно до 12:00 ч. в деня, предхождащ деня, определен за извършване на услугата. В този случай платената цена за услугата не се възстановява на Търговеца.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД преустановява преноса на ел.енергия на клиента и изготвя протокол, копие от който му предоставя впоследствие заедно с писмено уведомление за извършена услуга.

 „ЧЕЗ Разпределение България“ АД своевременно информира Координатора на балансиращата група (чийто член е клиентът), ако е различен от Търговеца, за извършените действия по заявката за преустановяване на преноса (насрочени дата и час / извършено преустановяване / неизвършено преустановяване).

2. Възстановяване на пренос на ел.енергия по заявка на Търговец на ел.енергия

Услугата се заявява писмено в Търговски център на ЧЕЗ (ТЦ) като се попълва бланка-заявление от упълномощен представител на Търговеца на ел.енергия (Търговец).

Ако прекъснат клиент на Търговец поиска възстановяване, същият се пренасочва да поиска услугата от доставчика си на енергия. 

Заплащането на услугата се извършва след подаване на заявлението в ТЦ, като за целта се издава фактура от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. В случай, че в определения срок (1 (един) ден при плащане в брой и 5 (пет) дни при плащане по банков път) не постъпи плащане от страна на Търговеца, заявката се анулира поради неплатена услуга.

Възстановяването се извършва съгласно определените срокове в Общите условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа. Когато възстановяването на преноса на клиент, присъединен на СрН, е свързано с прекъсване или ограничаване на снабдяването на други клиенти и/или производители, възстановяването се извършва при спазване на нормативно определените срокове за  уведомяване на засегнатите клиенти и/или производители.

След възстановяване на преноса „ЧЕЗ Разпределение България“ АД уведомява писмено Търговеца и Координатора на балансираща група, ако е различен от търговеца, за извършената услуга.

Заявление за извършване на услуга за преустановяване или възстановяване на услуга