За ВЕИ-производители на свободния пазар

1. Продажба на произведена електрическа енергия от ВЕИ производители по свободно договорени цени след достигане размера на нетното специфично производство

Съгласно чл. 56 ал. 17 на ПТЕЕ, производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, членове на специална или комбинирана балансираща група, които са достигнали размера на нетното специфично производство, могат да продават произведената от тях електрическа енергия по свободно договорени цени при следните условия:

1. Без смяна на балансиращата група, ако са преки членове на комбинирана балансираща група или са преки членове на специалните балансиращи групи по ал.7, т. 1, подточка 1.2;

2. След промяна на принадлежността от специална балансираща група към стандартна или комбинирана балансираща група; смяната на принадлежност към балансираща група се извършва при условията и по реда на глава осма.

В тази връзка „ЕСО“ ЕАД публикува на интернет страницата си Инструкция по прилагането на чл. 56 ал. 17 на Правилата за търговия с електрическа енергия по отношение на производителите, членове на специални или комбинирани балансиращи групи, в сила от 01.06.2016 г.

Инструкция по прилагането на чл. 56, ал. 17 от ПТЕЕ

Съгласно Инструкцията всеки мрежови оператор определя начина, по който координаторите на комбинирани балансиращи групи следва да подават уведомления за датата, от която производителят от възобновяеми източници започва продажбата на свободен пазар. В тази връзка подаването на известие до „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се осъществява по следния начин:

В срока по т. 1 от Инструкцията (3 работни дни преди да бъде подаден график за продажба на свободен пазар) съответният координатор следва да изпрати по електронна поща подписано и сканирано уведомление, съдържащо следната информация: стар и нов кодов номер за регистриране на графици на координатора, имена на търговските участници – ВЕИ производители, идентификационните номера (Z/ BG номер) на обектите и датата, от която започват продажба на свободен пазар.

Уведомлението следва да бъде адресирано до "ЧЕЗ Разпределение България" АД, на вниманието на Дирекция "Мерене и управление на данните" и до „ЧЕЗ Електро България“ АД, бул. "Цариградско шосе" № 159, София, 1784. Сканираното уведомление следва да бъде изпратено за "ЧЕЗ Разпределение България" АД на e-адрес: meterdata@cez.bg, а за крайния снабдител – на e-адрес: electro.kbg@cez.bg в срока по т. 1 от Инструкцията, както и да бъде изпратено на хартиен носител по поща или с куриер на посочения адрес. Срокът от 3 (три) работни дни се отнася и ще се отчита за изпращането на имейла. Оригиналът на уведомлението (на хартиения носител) е необходим за пълнота на документацията на мрежовия оператор и крайния снабдител.

Обобщената справка по т. 4 от Инструкцията следва да бъде изпратена в съответния срок за "ЧЕЗ Разпределение България" АД на е-адрес: meterdata@cez.bg, а за крайния снабдител – на е-адрес: electro.kbg@cez.bg.

Прилагането на чл.56, ал. 17, т. 2 се извършва по общия ред за смяна на координатор на балансираща група