Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие 2019