Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 20.06.2013 г.

Отговори на въпроси на акционери - Редовно ОСА 20.06.2013

Отговори на въпроси на акционери (част 2 ) - Редовно ОСА 20.06.2013

Протокол от редовно общо събрание на акционерите

Покана за редовно Общо годишно събрание

Актуализирана покана за редовно Общо годишно събрание

Писмо до КФН относно свикване на редовно годишно Общо събрание

Доклад на незвисимия одитор

Годишен доклад за дейността за 2012 г.

Доклад за дейността и финансов отчет

Доклад за дейността на Одитния комитет

Точка 2 - Вземане на решение за одобряване на одитириания годишен финансов отчет

Точка 3 - Вземане на решение за одобряване на доклада за дейността

Точка 4 - Вземане на решение за приемане на доклада

Материал по точка 5 от дневния ред

Материал по точка 8 от дневния ред

Точка 9 - Вземане на решение относно промени в състава на НС на дружеството и относно удължаване мандата на настоящ членна НС

Материал по точка 10 от дневния ред

Материал по точка 11 от дневния ред

Протокол 23 от неприсъствено решение на одитния комитет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Обръщение от Лъчезар Борисов

Образец за представляване на акционер – юридическо лице в оса

Образец за представляване на акционер – физическо лице в оса

Справка от Търговски регистър

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститори

Правила за дейността на общото събрание на акционерите

Писмо до КФН

Свидетелство за съдимост за физическо лице

Препис-извлечение от Протокол 184, точка 1

Препис-извлечение от Протокол 184, точка 2

Препис-извлечение от Протокол 42

Препис-извлечение от Протокол 185, точка 3

Препис-извлечение от Протокол 185, точка 4