Отговори на въпроси на акционери - Редовно ОСА 20.06.2013

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД („УС” и „Дружеството”) разгледа задълбочено въпросите, зададени от акционери на Дружеството на редовното годишно общо събрание на акционерите, провело се на 20.06.2013 г. („Общото Събрание”).  Както е известно на участвалите в Общото Събрание, на част от въпросите бяха дадени отговори на място от членове на УС, а за даването на отговори на останалите - изпълнителният директор на Дружеството се ангажира с кратки срокове.  В изпълнение на този ангажимент, на Вашето внимание е предоставена писмена информация, съдържаща останалите отговори на http://www.x3news.com/.Същата информация е достъпна и на http://www.cez.bg/bg/investitori/cbranie-na-akcionerite/redovno-godishno-sabranie-2013.html. Изключение е направено само за няколко въпроса, чиито отговори изискват повече време за събиране и компилиране на финансови данни.  Отговорите на тези въпроси ще бъдат предоставени веднага след изготвянето им и ще бъдат оповестени по начин, аналогичен на настоящото съобщение.

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите”

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

Отговори на въпроси на акционери - Редовно ОСА 20.06.2013