Отговори на въпроси ма акционери, част 2 - Редовно ОСА 20.06.2013 г.

Уважаеми акционери,

В продължение на оповестяването, направено на 29.06.2013 г. като друга нерегулирана информация, управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД („УС” и „Дружеството”) вече подготви отговорите на тези въпроси, зададени от акционери на Дружеството на редовното годишно общо събрание на акционерите на 20.06.2013 г. („Общото Събрание”), които изискваха повече време за събиране и компилиране на финансови данни.  УС предоставя на Вашето внимание тези отговори по начина, по който бяха предоставени и отговорите на предходните въпроси.

Отговори на въпросите можете да намерите тук.

С уважение,
Радослав Димитров
Директор „Връзки с инвеститорите”
„ЧЕЗ Разпределение България” АД