Извънредно общо събрание – 27.11.2014 г.

Протокол от извънредно Общо събрание

Уведомление за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Покана за извънредно общо събрание (бг)

Актуализирана покана за извънредно общо събрание

Материал по Т.1 от дневния ред на ОСА за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014

Протокол №29 от неприсъствено решение на Одитния комитет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Препоръка на одитния комитет към общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Вписване в търговския регистър

Образец на пълномощно за представляване на акционер - юридическо лице в ОСА

Образец на пълномощно за представляване на акционер - физическо лице в ОСА

Актуализиран образец на пълномощно за представляване на акционер - юридическо лице в ОСА

Актуализиран образец на пълномощно за представляване на акционер - физическо лице в ОСА

Сканирана покана от вестник Новинар

Материал по Т.2 от дневния ред на ОСА за назначаване на регистриран одитор за извършването на | независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014

Декларация по чл.40е, ал.3 от Закона за независимия финансов одит

Вписване в търговския регистър

Сертификат

Автобиография на Ярослав Малса

Списък с въпроси за включване в дневния ред

Актуализирана публикация