Извънредно Общо събрание на акционерите - 07.04.2016 г.

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Протокол от неприсъствено решение на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Образец за представляване на акционер – юридическо лице в ОСА

Образец за представляване на акционер – физическо лице в ОСА

Точка 1

Предложение за изменение и допълнение на устава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Устав на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с предложените промени

Точка 2

Предложение за промени в състава на Надзорния съвет

Уведомление от Петър Холаковски

Удостоверение за съдимост на Иво Хлавач

Автобиография на Иво Хлавач

Удостоверение за съдимост на Ярослав Мацек

Автобиография на Ярослав Мацек

Удостоверение за съдимост на Томаш Пивонка

Автобиография на Томаш Пивонка

Точка 3

Мотивиран доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК

Публикация във в. „Новинар“