Редовно годишно общо събрание на акционерите - 21.06.2017 г.

Покана

Пълномощно - юридическо лице

Пълномощно - физическо лице

Публикацията на поканата за ОСА на ЧЕЗ Разпределение България АД във в-к Монитор

Публикацията на поканата за ОСА на ЧЕЗ Разпределение България АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията

Протокол от годишно заседание на ОСА от 21.06.2017 г.

Точка 1

Материал по точка 1

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Протокол - извлечение 368

Протокол - извлечение 67

Пълномощно 1

Пълномощно 2

Точка 2

Материал по точка 2

Консолидиран доклад за дейността и консолидиран финансов отчет

Протокол - извлечение 67

Протокол - извлечение 377

Точка 3

Материал по точка 3

Доклад за дейността на дружеството

Препис - извлечение протокол 368

Препис - извлечение протокол 67

Точка 4

Материал по точка 4

Консолидиран доклад за дейността

Протокол 377

Препис - извлечение от протокол 67

Точка 5

Материал по точка 5

Доклад на независимия одитор

Точка 6

Доклад на регистрирания одитор на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Доклад на независимия одитор

Точка 7

Протокол 377

Вземане на решение за неразпределяне, съответно разпределяне на печалбата на Дружеството

Протокол 381

Протокол 68

Протокол - препис извлечение 67

Точка 8

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите

Точка 9

Протокол 36

Отчетен доклад

Точка 10

Доклад на надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията

Точка 11

Вземане на решение за освобождаване на членове на надзорния съвет от отговорност

Точка 12

Вземане на решение за освобождаване на членове на управителния съвет от отговорност

Точка 13

Материал по точка 13

Автобиография - Иржи Кудърнач

Уведомление от Иво Хлавач за освобождаване като член на надзорния съвет

Свидетелство за съдимост на Иржи Кудърнач

Точка 14

Материал по точка 14

Статут на одитния комитет

Точка 15

Материал по точка 15

Автобиография на Иржи Пецка

Декларация по чл.107 от ЗНФО на Иржи Пецка

Свидетелство за съдимост на Иржи Пецка

Диплома на Иржи Пецка

Уведомление от Мартин Бартунек за освобождаване като член на одитния комитет

Предложение от председателя на надзорния съвет за избор на член на одитния комитет