Редовно годишно общо събрание на акционерите - 24.06.2015 г.

Покана

Пълномощно за представляване на акционер - Физическо лице

Пълномощно за представляване на акционер - Юридическо лице

Публикация

Вписване в търговския регистър

Писмо КФН

Точка 1

Доклад за дейността и финасов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2014 г.

Доклад за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на съветите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2014 г.

Препис-извлечение протокол № 260

Препис-извлечение от протокол № 55

Точка 2

Годишен доклад за дейността на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2014 г.

Препис-извлечение протокол № 260

Точка 3

Доклад на независим одитор до акционерите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Точка 4

Препис-извлечение от протокол 266

Точка 5

Точка 6

Протокол № 31 от неприсъствено решение на одитния комитет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Точка 7

Отчетен доклад на Надзорния съвет на"ЧЕЗ Разпределение България" АД за дейността му вместо комитет по възнагражденията на дружеството за 2014 г.

Точка 8 |

Устав на "ЧЕЗ Разпределение България"АД

Точка 9

Свидетелство за съдимост за физическо лице на Мартин Бартунек

Декларация от Мартин Бартунек

Автобиография на Мартин Бартунек

Точка 10

Свидетелство за съдимост на Злата Грьонингерова

Автобиография на Злата Грьонингерова

Точка 11

Точка 12

Точка 13

Препоръка

Протокол 1

Пълномощно 1

Устав