Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 16.06.2016 г.

Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите - 16.06.2016 г.

Покана

Пълномощно - юридическо лице

Пълномощно - физическо лице

Публикация на покана за Редовно годишно общо събрание на акционерите във в.Новинар

Публикация на покана за редовно годишно ОС на ЧЕЗ Разпределение България АД в Търговския регистър

Точка 1

Доклад за дейността и индивидуален финансов отчет

Препис - извлечение от протокол 60

Препис - извлечение от протокол 315

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Доклад

Точка 2

Консолидиран доклад за дейността и консолидиран финансов отчет

Протокол - извлечение 322

Протокол - извлечение 60

Материал относно приемане на консолидиран финансов отчет

Точка 3

Протокол 322 за неприсъствено решение

Препис - извлечение 60

Доклад за дейността на Дружеството

Препис - извлечение протокол 315

Годишен доклад за дейността

Точка 4

Доклад на регистрирания одитор

Доклад на независимия одитор

Точка 5

Доклад на регистрирания одитор

Доклад на независимия одитор

Точка 6

Вземане решение за неразпределяне, съответно разпределяне на печалбата на Дружеството и за изплащане на дивидент

Протокол 322 за неприсъствено решение

Препис-извлечение от протокол 60

Точка 7

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите

Точка 8

Протокол 34

Доклад за дейността

Точка 9

Протокол 60

Отчетен доклад

Точка 10

Вземане на решение за освобождаване на членове на надзорния съвет

Точка 11

Вземане на решение за освобождаване на членове на управителния съвет

Точка 12

Назначаване на регистриран одитор

Препоръка на одитен комитет за регистриран одитор

Точка 13

Приемане на правилата за дейността на общото събрание на акционерите

Правила за дейността на общото събрание на акционерите