Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 12.06.2014 г.

Покана

Актуализирана покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите

Предложение на миноритарни акционери по чл.223 а от Търговския закон

Обявление на предложение на миноритарните акционери

Пълномощно за представляване на акционер - Физическо лице

Пълномощно за представляване на акционер - Юридическо лице

Публикация на актуализирана покана

Публикация

Вписване в търговския регистър

Писмо КФН

Пълномощно образец на юридическо лице

Пълномощно образец на физическо лице

Точка 1

Доклад за дейността и финасов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2013 г.

Доклад за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на съветите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2013 г.

Препис-извлечение протокол № 217

Препис-извлечение от протокол 48

Точка 2

Годишен доклад за дейността на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2013 г.

Препис-извлечение протокол № 217 - 11.03.2014 г.

Препис-извлечение от протокол 48 - 23.04.2014 г.

Точка 3

Доклад на независим одитор до акционерите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Точка 4

Протокол № 224 от извънредното заседание на Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Препис-извлечение от протокол 48 - 23.04.2014 г. от редовното заседание на Надзорния съвет

Точка 5

Точка 6

Протокол № 27 от неприсъствено решение на одитния комитет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Точка 7

Отчетен доклад на Надзорния съвет на"ЧЕЗ Разпределение България" АД за дейността му вместо комитет по възнагражденията на дружеството за 2013 г.

Точка 8 |

Свидетелство за съдимост за физическо лице на Давид Махач

Свидетелство за съдимост за физическо лице на Томаш Плескач

Автобиография на Давид Махач

Уведомление от Ирена Трунечкова

Точка 9

Свидетелство за съдимост за физическо лице на Давид Махач

Свидетелство за съдимост за физическо лице на Томаш Охера

Декларация от Давид Махач

Декларация от Томаш Охера

Уведомление от Ирена Трунечкова

Заявление от Иванка Диловска

Автобиография на Давид Махач

Автобиография на Томаш Охера

Точка 10

Точка 11

Точка 12