Вътрешна информация

Уважаеми дами и господа,

Въз основа на информация, оповестена публично на 27.03.2020 г. на интернет страницата на Комисията за финансов надзор (КФН), се указва на емитентите, които предвиждат да представят своите финансови отчети след първоначално предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) срокове и в рамките на удължените срокове съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в ДВ, бр. 28/24.03.2020 г. (ЗМДВИП), да оповестят на КФН и на обществеността прогнозната дата на публикуването на тази информация и причините за по-късното публикуване. В изпълнение на указанията на КФН, с настоящото съобщение „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в качеството си на публично дружество и емитент на ценни книжа, уведомява Комисията и обществеността, че предвижда 01.06.2020 г. като прогнозна дата за публикуване на своя Консолидиран годишен финансов отчет за отчетния период, приключващ на 31.12.2019 г. Консолидираният годишен финансов отчет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за 2019 г. ще бъде оповестен чрез интернет портала „Екстри“ на „Българската фондова борса“ АД. Причината за публикуването на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. след предвидения срок в чл. 100н, ал. 2 от ЗППЦК, но в рамките на срока, утвърден с § 33 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДПВИП и при стриктно спазване на указанията от 27.03.2020 г. на КФН за крайните срокове за публично разкриване на информация, се дължи на обективни причини, свързани с приключването на независимия финансов одит на отчета от избраното от Дружеството одиторско предприятие – „АФА“ ООД в условия на извънредното положение в страната, обявено от Народното събрание на Република България с решение от 13.03.2020 г.“

С уважение,

Радослав Димитров
Директор „Връзки с инвеститорите” на „ЧЕЗ Разпределение България” АД