Изместване на енергийно съоръжение

Изместването на съществуващо енергийно съоръжение,част от  разпределителната електроенергийна мрежа на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се осъществява по реда и условията на чл.64, ал.5 и / или чл.73, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Когато във връзка със строителството на обект е необходимо да се измени положението или устройството на електроенергийно съоръжение, съответните работи се извършват от и за сметка на инвеститора, който трябва да премине през следните етапи:

1. Клиентът подава в Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ България“ ЕАД Заявление за проучване за издаване на указания за изместване на електрически съоръжения, част от разпределителната електрическа мрежа. Към искането се прилагат следните документи:

  • Документ за собственост на имотa
  • Виза за проектиране на обект
  • Скица и/ или Предварителен договор за присъединяване
  • Становище – прилага се в случаите, когато клиентът предварително е подал Искане за проучване и присъединяване и е получил становище от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, указващо наличието на електроенергийно съоръжение и необходимостта от изместването му

2. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД издава Становище с указания за изместване на енергийното съоръжение в срок до 30 дни.

3. Клиентът изготвя и подава за съгласуване в Център за обслужване на клиенти, технически проект съгласно указанията на електроразпределителното дружество. Срокът за съгласуване от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 14 дни.

*В случай, че указанията не бъдат съобразени в изготвения технически проект, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД отказва съгласуването на проекта до отстраняването на констатираните пропуски.

4. След съгласуването на проекта е необходимо клиентът да подаде Заявление за сключване на Договор за възлагане на изместване на съществуващо енергийно съоръжение по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗУТ като прилага и вече съгласувания проект.

5. В срок до 30 дни „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предлага за подпис на клиента Договор за възлагане на изместването на електрическото съоръжение. След двустранното подписване на Договора инвеститорът следва да уреди и всички необходими вещни права (право на строеж, сервитут свързани с новото местоположение на електроенергийните съоръжения.  В тази връзка инвеститорът подава „Заявление за учредяване в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на необходимите вещни права“. Правата се уреждат посредством Нотариален акт или Договор (за общински и държавни имоти). За повече информация относно вещните права моля вижте тук.

След уреждане на необходимите вещни права, инвеститорът подава заявление в съответната общинска администрация за издаване на Разрешение за строеж и подава Заявление (бланка) за подписване на протокол за откриване на строителна линия, с което стартира строително-монтажните работи. 

Важно! В разрешението за строеж „ЧЕЗ Разпределение България“ АД следва да бъде посочено като възложител на строежа по смисъла на чл. 161 и чл. 182 от ЗУТ с оглед учредените му вещни права /право на строеж, сервитути/.

*Всички стари демонтирани съоръжения се предават в склад на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и се разписва съответен приемателен протокол.

6. След изграждане на съоръженията, инвеститорът подава в Център за обслужване на клиенти „Искане за вътрешно-приемателна комисия преди Акт 15“. При пълнота на приложените документи и липса на забележки в срок до 15 дни се назначава приемателна комисия и клиентът бива уведомен за деня и часа на провеждането й. По време на приемателната комисия е необходимо присъствието на представител на клиента, както и на фирмата, изпълнила строително-монтажните работи.

7. В Център за обслужване на клиенти се подават Акт 15 и копие от протокола за приетия обект.

8. След въвеждане в експлоатация на съоръженията и издаването на Разрешение за ползване от компетентния орган /ДНСК/, инвеститорът подава в Център за обслужване на „ЧЕЗ България“ ЕАД "Искане за издаване на Заповед за включване на енергийните съоръжения".