Бланки за услуги

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД развива и изпълнява амбициозна програма по внедряване и усъвършенстване на електронни услуги.

С цел подобряване качеството на обслужване и за удобство на клиентите, Дружеството вече предоставя възможност по електронен начин да се попълват данни в утвърдените бланки за заявяване на услуги.

За целта е необходимо на използвания от Вас компютър предварително да е инсталирана програма за обработване на документи, в pdf формат, като Adobe Acrobat Reader.

Бланките за услуги, на сайта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД:

  •   предоставят на Вас повече удобство, гъвкавост и допълнителни възможности;
  •   са много удобни при често заявяване на регулярни услуги.

Стандартни бланки, които можете да ползвате при заявяването на част от услугите:

Заявление за съгласуване на скици, визи, ПУП, работни проекти, предоставяне на данни от техническата картотека

Заявление за проучване на условията за присъединяване-потребител

Декларация за наемател на обект Нар.6

Заявление за сключване на договор за присъединяване - потребител

Приложение 1 към Искане за ДПЕРМ за клиента

Заявление за проучване за присъединяване към ЕРМ на производител

Заявление за сключване на предварителен договор за присъединяване на производител

Заявление за сключване на договор за присъединяване на производител

Заявление за проучване за изместване на съществуващо енергийно съоръжение

Заявление за сключване на договор за изместване на съществуващо енергийно съоръжение

Заявление за констатиране годността на съоръженията - преди Акт 15

Заявление за учредяване право на строеж - придобиване на вещни права преди изграждане на обекта

Заявление за сключване на договор за придобиване на вещни права след изграждане на обекта

Заявление за сключване на договор за придобиване на енергийно съорежение

Счетоводна справка към заявление за изкупуване

Декларация от продавача, че е единствен инвеститор на обекта

Декларация от продавача за съвместно изграждане

Заявление за сключване на договор за придобиване на енергийно съоръжение по пар. 4 от ПЗР на ЗЕ

Декларация за предоставена мощност

Заявление за деклариране на показания за "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Заявление за предоставяне на безплатни услуги от "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Заявление за платени услуги от "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Заявление за дистанционно обслужване от "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Приложение услуги дистанционно обслужване от "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Заявление за електронна фактура на "ЧЕЗ Разпределение България" АД 

Бланка жалба на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Декларация за изгорели уреди

Заявление за корекция - допълване на основни данни

Заявление за възстановяване на сума на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Декларация за съгласие за превод на сума по друга БС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Заявление за прекратяване на договор за достъп и пренос с приключваща фактура

Заявление за предоставяне на дистанционен достъп до данни

 Образци на бланки за свободен пазар