Присъединяване на потребител

Присъединяването на обекти на клиенти и производители към разпределителната ел. мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се осъществява по реда и условията на Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи – в сила от 04.04.2014 г. 

Всеки клиент (битов или небитов), който желае да присъедини обект към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, трябва да премине през следните етапи:

Етап І. Подаване на заявление за извършване на услугата „Искане за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа”

1. За проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа лицето, искащо присъединяването, подава в Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ България“ ЕАД писмено искане. Към искането се прилагат копия на посочените в образеца документи.

2. Необходимата за попълване и подаване на искането за проучване информация е:

 • точният адрес и предназначението на обекта;
 • броят на бъдещите клиенти;
 • предоставената мощност;
 • броят на фазите;
 • броят на независимите източници за електрозахранване на присъединявания обект в съответствие с изискванията на присъединяваното лице за категория по осигуреност на снабдяването с електрическа енергия;
 • срокът за въвеждане на обекта в експлоатация и на етапите, ако се въвежда поетапно;
 • точен адрес за кореспонденция;
 • видът на приемниците на електрическа енергия, включително и тези, които могат да предизвикат недопустимо влошаване на показателите за качеството на електрическата енергия, доставяна на други клиенти;

3. При подаване на искането по т. 1 се заплаща цена за извършване на проучвателна работа по външното електрозахранване, съгласно утвърден Ценоразпис на услугите, извършвани от Дружеството.

*Срок за изпълнението на услугата - 25 дни (с изключение на електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията) и започва да тече, считано от датата на постъпване на искането за проучване.

В случай, че за строителството на обекта ще е нужно временно електрозахранване, това се посочва в искането за проучване.

За заявено на по-късен етап искане за проучване за временно захранване за строителни нужди се заплаща допълнително цена за него, съгласно утвърдения Ценоразпис.

*При искане за проучване за увеличение на договорената мощност и промяна на фазността на присъединени обекти, извършващи се по реда на чл. 4, ал.1, т.3 и т.5 от Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи – в сила от 04.04.2014г, е възможно едновременно с искането за проучване да се заяви и искането за сключване на договор за присъединяване.

4. В случай, че документите са непълни или не отговарят на изискванията на Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД писмено уведомява лицето, което е подало искането в 14-дневен срок от датата на подаването, за да отстрани установените нередовности в рамките на 30-дневен срок, като може да поиска и допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект.

5. Когато лицето, подало искането, не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не предостави допълнително необходимите документи и информация в 30-дневния срок, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, а за стартирането на нова такава се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

Етап ІІ. Условия за присъединяване

6. До 25 дни, считано от датата на искането за проучване и заплащане на цената, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД изготвя и предлага на лицата предварителен договор или становище за условията за присъединяване на обекта.

*Препоръчително е подаването на искане за сключване на окончателен договор за присъединяване да се осъществи непосредствено след получаване на разрешението за строеж на присъединявания обект издадено от съответния компетентен орган съобразно категорията на строежа.

Етап ІІІ. Ред за сключване на договор за присъединяване (окончателен):

7. Лицето, заявило присъединяването, подава в Център за обслужване на клиенти писмено искане за сключване на договор за присъединяване по образец, към което прилага копия от посочените в образеца документи.

*Не се изисква предоставянето на  работен проект в частта търговско мерене, към документите за сключване на договора за присъединяване, когато в становището/предварителния договор е уточнен броят и видът на средствата за търговско измерване или е описана точно и ясно измервателната група, включително и всички указания отнасящи се за един клиент с едно средство за измерване.

* Заявление за сключване на договор за присъединяване се подава от лице, което :

 • има сключен предварителен договор за присъединяване или издадено становище за условията за присъединяване (в срока на тяхната едногодишна валидност);
 • е представило за съгласуване необходимите работни проекти за обекта;
 • има издадено Разрешение за нов строеж или преустройство на съществуващ обект от компетентния орган по ЗУТ или има издадено Удостоверение за търпим строеж (в случаите на съществуващ, но неприсъединен обект);

*При издадено становище за временно електрозахранване за строителни нужди  е възможно едновременно с искането за сключване на договора за присъединяване за постоянното електрозахранване на обекта да се заяви и искане за сключване на договор за временното електрозахранване за строителни нужди, когато е необходимо.

8. В едномесечен срок от подаване на искането за сключване на договор за присъединяване, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД:

 • съгласува представените части от работните проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект;
 • подготвя договора;
 • отправя писмена покана за сключване на договор за присъединяване до лицето, подало искането;

9. Когато в срок от една година от сключването на предварителния договор или издаването на становището за условията за присъединяване, не е започнала процедура по сключване на договор за присъединяване, процедурата по присъединяване се прекратява, а за стартирането на нова такава, се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

 * Договор за присъединяване може да се сключи и с лице, което е титуляр на право
на собственост  или друго вещно или облигационно право за ползване на обекта, за който другото лице има сключен предварителен договор за присъединяване или писмено становище за условията за присъединяване.

10. За присъединяването на обект към разпределителната електрическа мрежа лицето, сключило договор за присъединяване, заплаща цена за присъединяване съгласно Наредба № 1/18.03.2013г. за регулиране на цените на електрическата енергия /в сила от 5.04.2013г./ и Решение № Ц-002/29.03.2002г. на ДКЕВР, по начин и в срокове, определени в договора за присъединяване.

Цени за присъединяване на обекти на потребители към електропреносната и електроразпределителната мрежа

Група потребители Присъединявана мощност (кВт) Цена
За дължина на захранващото трасе до 25 м (лв.) За един допълнителен метър дължина на захранващото трасе над 25 м (лв./м)

I.

до 6 кВт

  444 лв.

не се дължи

II.

от 7 до 15 кВт

  696 лв.

не се дължи

III.

от 16 до 50 кВт

  2 316 лв.

26

IV.

от 51 до 100 кВт

  5 880 лв.

40

V.

от 101 до 200 кВт

  9 600 лв.

40

VI.

от 201 до 400 кВт

  21 360 лв.

59

VII.

над 400 кВт

  индивидуален проект

* За обекти, находящи се в територии извън регулация на населените места, както и обекти със заявена мощност над 400 kW, цената за присъединяване се определя на база действително направените разходи по изграждане на присъединителните електросъоръжения по индивидуален проект.

* Цените за присъединяване на обекти на клиенти в групи от III до VI съдържат постоянна и променлива компонента, в зависимост от точката на захранване и дължината на електропроводната линия. Цените за присъединяване на обекти на клиенти в групи I и II съдържат само постоянна компонента.

11. Заплащането на определената в договора постоянна компонента на цената за присъединяване е в срок до пет дни от датата на сключване на договора за присъединяване.

Етап ІV. Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения

12. Изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията за присъединяване се извършва от “ЧЕЗ Разпределение България“ АД в договорените срокове и етапи, съгласно чл. 21, ал.4 от Наредба № 6.

13. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва изграждането на съоръженията за присъединяване след:

 • учредяване право на строеж и сервитутни права от собственика на имота;
 • издаване на разрешение за тяхното строителство.
 • заплащане от клиента на определената в договора цена за присъединяване.

14. На основание чл. 21, ал. 5 от Наредба № 6/2014 г. клиентът може да поеме задължение за проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта, като в този случай съоръженията за присъединяване се прехвърлят възмездно в собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на база взаимно признати разходи, след тяхното законово въвеждане в експлоатация.

* Електрическите уредби с високо или средно напрежение, които ще служат за присъединяване само на един небитов клиент, се проектират и изграждат от и за сметка на лицето, сключило договор за присъединяване и остават негова собственост. В този случай цената за присъединяване включва извършените от разпределителното дружество разходи за присъединяването на обекта.

15. След изготвяне на екзекутивна документация, съгласно която се определя дължината на захранващите обекта кабели и размера на дължимата променливата компонента на цената за присъединяване, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предлага на присъединяваното лице споразумение към договора за присъединяване, съгласно условията на което, лицето, поискало присъединяването заплаща променливата компонента на цената за присъединяване.

Етап V. Ред за придобиване на изградени по реда на чл. 21 ал. 5 от Наредба 6/2014 г. съоръжения за присъединяване

16. При готовност за подписване на Акт образец 15 за съоръженията за присъединяване, клиентът подава искане за назначаване на приемателна комисия от “ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Искането се подава в Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ по образец. Към искането се прилагат копия от посочените в образеца документи.

17. След проведена приемателна комисия и подписан Акт образец 15, клиентът пристъпва към въвеждане в експлоатация на обекта и съоръженията за присъединяването му и предоставя в център за обслужване на клиенти копия от документите за въвеждане в експлоатация (Удостоверение за въвеждане в експлоатация, Разрешение за ползване). От посочените в бланката документи се прилагат само такива, които не са били представени на комисията за Акт образец 15.

18. След пълна окомплектованост на досието на обекта, “ЧЕЗ Разпределение България“ АД изготвя и предлага на клиента за подпис проекто-договор за покупко-продажба на съоръженията за присъединяване. Задължително условие за изготвяне на договора за покупко-продажба е вещните и сервитутни права за съоръженията за присъединяване да са учредени/прехвърлени в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Етап VI. Подаване на заявление за продажба на електроенергия

Подаването на заявление за продажба на електрическа енергия се извършва след издаване на писмено потвърждение (служебна бележка) от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за готовност на съоръженията за присъединяване и присъединявания обект и след заплащане на променливата компонента по договора за присъединяване (ако има такава).

Клиентът подава в Центъра за обслужване на клиенти на ЧЕЗ „Заявление за сключване на  договор/споразумение за продажба на електрическа енергия за небитови нужди“ или „Заявление за продажба на електрическа енергия за битови нужди“ с крайния снабдител  или Доставчик от последна инстанция - „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Към заявлението се прилагат копия на посочените в тях документи.

Етап VII. Фактическо присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа и поставяне под напрежение на съоръженията за присъединяване

20. Електрическите съоръжения за присъединяване се поставят под напрежение до границата на собственост в 7-дневен срок от подаване на заявлението за продажба на електрическа енергия и при наличие на:

 • документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, издаден при условията и по реда на ЗУТ;
 • документ за въвеждане в експлоатация на присъединявания обект, издаден при условията и по реда на ЗУТ;
 • декларация от клиента за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми;
 • сключване на договор за прехвърляне на собствеността върху съоръженията за присъединяване в полза на разпределителното дружество в случаите, когато съоъженията за присъединяване са изградени по реда на чл. 21, ал. 5 от Наредба № 6/2014г.