Присъединяване на производител - над 30 kW

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ ИЗВЪН ТЕЗИ, УРЕДЕНИ ПО ЗЕВИ, КАКТО И ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ  по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 ОТ ЗЕВИ

Присъединяването на обекти на производители към разпределителната ел. мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се осъществява по реда и условията на Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи – в сила от 04.04.2014г. и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).  

Всеки клиент, който желае да присъедини електрическа централа към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, трябва да премине през следните етапи:

Етап І. Подаване на заявление за извършване на услугата „Проучване на условията за присъединяване на електрическа централа към електрическата мрежа”

1. За проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа лицето, искащо присъединяването, подава в Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ България“ ЕАД писмено искане. Към искането се прилагат копия на посочените в образеца документи.

2. Необходимата за попълване и подаване на искането за проучване информация е:

 • наименованието и местонахождението на електрическата централа (адресът, списък на имотите, в които ще се изгражда);
 • срокът и етапността за въвеждане на електрическата централа в експлоатация;
 • инсталираната генерираща мощност, режимите на работа, прогнозното производство на електрическа енергия (по месечен график) по етапи на въвеждане в експлоатация, техническите данни на основните съоръжения и на централата като цяло;
 • изискванията към сигурността на захранване на собствените нужди по групи и мощности;
 • основните характеристики на първичния енергоносител;
 • точният адрес за кореспонденция, телефонът и факсът, както и адресът на електронна поща на лицето.
 • документ, удостоверяващ вещното право върху имота;
 • копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по ЗУТ;
 • описание на резервния източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия режим на работа;
 • копие от документ за платена цена за проучване на условията и начинът на присъединяване по ценоразпис на услугите на съответния мрежови оператор, утвърден от КЕВР.

3. При подаване на искането по т. 1 се заплаща цена за извършване на проучвателна работа по външното електрозахранване, съгласно утвърден Ценоразпис на услугите, извършвани от Дружеството.

*Срок за изпълнението на услугата - 30 календарни дни и започва да тече, считано от датата на постъпване на искането за проучване.

4. В случай, че документите са непълни или не отговарят на изискванията на Наредба № 6/24.02.2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД писмено уведомява лицето, което е подало искането в 14-дневен срок от датата на подаването, за да отстрани установените нередовности в рамките на 30-дневен срок, като може да поиска и допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект.

5. Когато лицето, подало искането не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не предостави допълнително необходимите документи и информация в 30-дневния срок, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, а за стартирането на нова такава се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

Етап ІІ. Условия за присъединяване

6. До 30 календарни дни, считано от датата на искането за проучване и заплащане на цената, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД изготвя и предлага на лицата становище за условията за присъединяване на обекта.

Издадените становища за условията и начина на присъединяване на електрически централи към електрическите мрежи извън тези, уредени по ЗЕВИ са с валидност една година

Издадените становища за условията и начина на присъединяване на електрически централи към електрическите мрежи обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници  по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 ОТ ЗЕВИ са с валидност шест месеца.

7. Лицето, получило становище за присъединяване, подава до мрежовия оператор искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване на електрическата централа, към което прилага съответните документи, в случаите на промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства.

8. Мрежовият оператор изготвя и предлага проект на предварителен договор за присъединяване на електрическата централа, в срок до 30 дни за обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници  по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 ОТ ЗЕВИ от датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор и 25 дни за обекти за производство на ел. енергия извън ЗЕВИ.

Етап ІІІ. Ред за сключване на договор за присъединяване (окончателен)

9. Лицето, заявило присъединяването, подава в Център за обслужване на клиенти писмено искане за сключване на договор за присъединяване на производител по образец, към което прилага копия от посочените в образеца документи:

 • удостоверение за актуално състояние на търговеца и единен идентификационен код по търговския регистър;
 • нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява възложителя;
 • документи, удостоверяващи правата на възложителя за изграждане или разширение на електрическата централа;
 • одобрен инвестиционен проект - на фаза технически проект - част архитектурна и част конструктивна, отнасящ се до монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях;
 • работни проекти - част електро на хартиен носител;
 • разрешение за строеж за съоръженията за присъединяване.

10. В едномесечен срок от подаване на искането за сключване на договор за присъединяване, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД:

 • отправя писмена покана за сключване на договор за присъединяване до лицето, подало искането;
 • подготвя договора;
 • съгласува представените части от работните проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект;

11. Относно електрически централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 ОТ ЗЕВИ, ако в срок от една година от сключването на предварителния договор не е започнала процедура по сключване на договор за присъединяване, процедурата по присъединяване се прекратява, а за стартирането на нова такава, се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

12. При необходимост от сключване на договор за присъединяване от оператора на разпределителната мрежа с оператора на преносната мрежа, срокът за сключване на договора се удължава със срока за договаряне с преносното предприятие.

13. Относно електрически централи извън тези, уредени по ЗЕВИ, ново искане за проучване за присъединяване на централата се подава, когато не е започнала процедура по сключването на договор за присъединяване в срок две години от сключването на предварителния договор за условията за присъединяване по вина на възложителя по чл. 59 от Наредба № 6/2014г.

14. За присъединяването на обект към разпределителната електрическа мрежа лицето, сключило договор за присъединяване, заплаща цена за присъединяване съгласно Наредба № 1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия /в сила от 5.04.2013г, по начин и в срокове, определени в договора за присъединяване.

Етап ІV. Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения

15. Изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията за присъединяване се извършва от “ЧЕЗ Разпределение България“ АД в договорените срокове и етапи, съгласно чл. 62, ал.4 от Наредба №6/2014г.

16. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва изграждането на съоръженията за присъединяване след:

 • заплащане от клиента на определената в договора цена за присъединяване.
 • издаване на разрешение за тяхното строителство.
 • учредяване право на строеж и сервитутни права от собственика на имота;

17. На основание чл. 62, ал. 5 от Наредба № 6/2014г. клиентът може да поеме задължение за проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта, като в този случай съоръженията за присъединяване се прехвърлят възмездно в собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД на база взаимно признати разходи, след тяхното законово въвеждане в експлоатация.

Етап V. Ред за придобиване на изградени по реда на чл.62 ал.5 от Наредба 6 съоръжения за присъединяване

18. При готовност за подписване на Акт образец 15 за съоръженията за присъединяване, клиентът подава искане за назначаване на приемателна комисия от “ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Искането се подава в Център за обслужване на клиенти по образец. Към искането се прилагат копия от посочените в образеца документи.

19. След проведена приемателна комисия и подписан Акт образец 15, клиентът пристъпва към въвеждане в експлоатация на обекта и съоръженията за присъединяването му и предоставя в Център за обслужване на клиенти копия от документите за въвеждане в експлоатация (Удостоверение за въвеждане в експлоатация, Разрешение за ползване). От посочените в бланката документи се прилагат само такива, които не са били представени на комисията за Акт образец 15.

20. След пълна окомплектованост на досието на обекта, “ЧЕЗ Разпределение България“ АД изготвя и предлага на клиента за подпис проекто - договор за покупко-продажба на съоръженията за присъединяване. Задължително условие за изготвяне на договора за покупко-продажба е вещните и сервитутни права за съоръженията за присъединяване да са учредени/прехвърлени в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

* По-подробна информация относно процедурата по уреждане на вещните права вижте тук

Етап VI. Сключване на договор за достъп с оператора на разпределителната мрежа

21. Производителите на електрическа енергия от електрически централи извън тези, уредени по ЗЕВИ, както и обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници  по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 ОТ ЗЕВИ е необходимо да сключат договор за достъп с оператора на разпределителната мрежа преди сключване на договора за изкупуване на електрическата енергия.  За целта те подават заявление по образец в Центъра за обслужване на клиенти.

Етап VII. Сключване на договор за продажба (изкупуване) на произведената електроенергия по свободно договорени цени

22. Сключване на договора за продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия по свободно договорени цени и сключване на  договор за балансиране с Координатор на балансираща група се извършва след издаване на писмено потвърждение (служебна бележка) от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за готовност на съоръженията за присъединяване и присъединявания обект, заплащане на цена за присъединяване и преди издаване на „Заповед за поставяне под напрежение“ от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Етап VIII. Присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа и поставяне под напрежение на съоръженията за присъединяване за провеждане на единични, комплексни 72-часова проби в експлоатационни условия и включване на генератора в паралел с ЕЕС

23. Провеждането на комплексна 72-часова проба в експлоатационни условия се извършва по установения оперативен ред, след като възложителят представи на мрежовия оператор:

 • друга информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 115 ЗЕ.
 • информация съгласно чл. 78 от Наредба № 6/24.02.2014г;
 • списък на оперативния персонал на електрическата централа, който ще осъществява контакти с мрежовия оператор;
 • декларация за наличието на обучен оперативен електротехнически персонал, който е запознат с изискванията на наредбата по чл. 115 ЗЕ;
 • опис на настъпилите в процеса на строителството промени в сравнение с представените проекти по чл. 59, ал. 1, т. 5 от Наредба № 6/24.02.2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи;
 • времеви график за провеждане на 72-часовата проба;
 • специални изисквания към мрежовия оператор по време на провеждане на 72-часовата проба;
 • договор за изкупуване от Търговец на произведената по време на 72-часова проба електрическа енергия
 • договор за продажба на електроенергия с краен снабдител/Доставчик от последна инстанция за обекти, присъединявани на Ср Н
 • писмено искане в Център за обслужване на клиенти от производителя или упълномощено от него лице за провеждане на комплексна 72-часова проба при експлоатационни условия/ ;

24. Включването на генератор в паралел към ЕЕС след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на енергийния обект и съоръженията за присъединяване.

Преди включването, възложителят като производител сключва и предоставя:

 • договор за достъп до електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
 • договор за продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия по свободно договорени цени, сключен с търговец на свободния пазар и сключен договор за балансиране с координатор на балансираща група - за енергийни обекти извън чл.24.1 от ЗЕВИ
 • сключен договор/споразумение за продажба на електрическата енергия за небитови нужди за енергийния обект като потребител на електрическа енергия
 • договор за прехвърляне на собствеността върху съоръженията за присъединяване в полза на разпределителното дружество в случаите, когато съоръженията за присъединяване са изградени по реда на чл. 62, ал. 5 от Наредба № 6/2014г.
 • копие от документа за въвеждане в експлоатация на централата, издаден при условията и по реда на ЗУТ
 • документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, издаден при условията и по реда на ЗУТ;

Заявяването на услугата се извършва в Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ България“ ЕАД с писмено искане. Към искането се прилагат копия на посочените в образеца документи.