Промяна на мощността

Присъединяването на обекти на клиенти и производители към разпределителната ел. мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се осъществява по реда и условията на Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи – в сила от 04.04.2014 г. 

Всеки клиент (битов или небитов), който желае да промени присъединената мощност за обекта си преминава през следните етапи:

Етап І. Подаване на заявление за извършване на услугата "Проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа”

1. За проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа лицето, искащо присъединяването, подава в Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ България“ ЕАД писмено искане. Към искането се прилагат копия на посочените в образеца документи.

2. Необходимата за попълване и подаване на искането за проучване информация е:

 • точният адрес и предназначението на обекта;
 • основание за искане на промяна на мощността
 • броят на бъдещите клиенти;
 • предоставената мощност;
 • броят на фазите;
 • броят на независимите източници за електрозахранване на присъединявания обект в съответствие с изискванията на присъединяваното лице за категория по осигуреност на снабдяването с електрическа енергия;
 • срокът за въвеждане на обекта в експлоатация и на етапите, ако се въвежда поетапно;
 • точен адрес за кореспонденция;
 • видът на приемниците на електрическа енергия, включително и тези, които могат да предизвикат недопустимо влошаване на показателите за качеството на електрическата енергия, доставяна на други клиенти;

3. При подаване на искането по т. 1 се заплаща цена за извършване на проучвателна работа по външното електрозахранване, съгласно утвърден Ценоразпис на услугите, извършвани от Дружеството.

*Срок за изпълнението на услугата - 30 календарни дни (с изключение на електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ) и започва да тече, считано от датата на постъпване на искането за проучване.

4. В случай, че документите са непълни или не отговарят на изискванията на Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД писмено уведомява лицето, което е подало искането в 14-дневен срок от датата на подаването, за да отстрани установените нередовности в рамките на 30-дневен срок, като може да поиска и допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект.

5. Когато лицето, подало искането не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не предостави допълнително необходимите документи и информация в 30-дневния срок, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, а за стартирането на нова такава се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

Етап ІІ. Условия за присъединяване

6. До 30 календарни дни, считано от датата на искането за проучване и заплащане на цената, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД изготвя и предлага на лицата предварителен договор или становище за условията за присъединяване.

*Препоръчително е подаването на искане за сключване на окончателен договор за присъединяване да се осъществи непосредствено след получаване на разрешението за строеж на присъединявания обект издадено от съответния компетентен орган съобразно категорията на строежа.

Етап ІІІ. Ред за сключване на договор за присъединяване (окончателен):

7. Лицето, заявило промяна на мощността, подава в Център за обслужване на клиенти писмено искане за сключване на договор за присъединяване по образец, към което прилага копия от посочените в образеца документи.

*Не се изисква предоставянето на  работен проект в частта търговско мерене, към документите за сключване на договора за присъединяване, когато в становището/предварителния договор е уточнен броят и видът на средствата за търговско измерване или е описана точно и ясно измервателната група, включително и всички указания отнасящи се за един клиент с едно средство за измерване.

* Заявление за сключване на договор за присъединяване се подава от лице, което :

 • има сключен предварителен договор за присъединяване или издадено становище за условията за присъединяване (в срока на тяхната едногодишна валидност);
 • е представило за съгласуване необходимите работни проекти за обекта;
 • има издадено Разрешение за нов строеж или преустройство на съществуващ обект от компетентния орган по ЗУТ или има издадено Удостоверение за търпим строеж (в случаите на съществуващ, но неприсъединен обект);

8. В едномесечен срок от подаване на искането за сключване на договор за присъединяване, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД:

 • отправя писмена покана за сключване на договор за присъединяване до лицето, подало искането;
 • подготвя договора;
 • съгласува представените части от работните проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект;

9. Когато в срок от една година от сключването на предварителния договор или издаването на становището за условията за присъединяване, не е започнала процедура по сключване на договор за присъединяване, процедурата по присъединяване се прекратява, а за стартирането на нова такава, се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

 * Договор за присъединяване може да се сключи и с лице, което е титуляр на право
на собственост  или друго вещно или облигационно право за ползване на обекта, за който другото лице има сключен предварителен договор за присъединяване или писмено становище за условията за присъединяване.

10. За присъединяването на обект към разпределителната електрическа мрежа лицето, сключило договор за присъединяване, заплаща цена за присъединяване съгласно Наредба № 1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия /в сила от 5.04.2013г./ и Решение № Ц-002/29.03.2002 г. на ДКЕВР, по начин и в срокове, определени в договора за присъединяване.

Цени за присъединяване на обекти на потребители към електропреносната и електроразпределителната мрежа

Група потребители

Присъединявана мощност (кВт)

Цена

За дължина на захранващото трасе до 25 м (лв.)

За един допълнителен метър дължина на захранващия кабел над 25 м (лв./м)

I.

до 6

  444

не се дължи

II.

от 7 до 15

  696

не се дължи

III.

от 16 до 50

  2 316

26

IV.

от 51 до 100

  5 880

40

V.

от 101 до 200

  9 600

40

VI.

от 201 до 400

  21 360

59

VII.

над 400

  индивидуален проект

* За обекти, находящи се в територии извън регулация на населените места, както и обекти със заявена мощност над 400 kW, цената за присъединяване се определя на база действително направените разходи по изграждане на присъединителните електросъоръжения по индивидуален проект.

* Цените за присъединяване на обекти на клиенти в групи от III до VI съдържат постоянна и променлива компонента, в зависимост от точката на захранване и дължината на електропроводната линия. Цените за присъединяване на обекти на клиенти в групи I и II съдържат само постоянна компонента.

* В случаите на намаляване на мощността не се дължи цена за присъединяване

11. Заплащането на определената в договора постоянна компонента на цената за присъединяване е в срок до пет дни от датата на сключване на договора за присъединяване.

Етап ІV. Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения

12. Изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията за присъединяване се извършва от “ЧЕЗ Разпределение България“ АД в договорените срокове и етапи, съгласно чл. 21, ал.4 от Наредба № 6/2014 г.

13. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва изграждането на съоръженията за присъединяване след:

 • заплащане от клиента на определената в договора цена за присъединяване.
 • издаване на разрешение за тяхното строителство.
 • учредяване право на строеж и сервитутни права от собственика на имота;

14. След изготвяне на екзекутивна документация, съгласно която се определя дължината на захранващите обекта кабели и размера на дължимата променливата компонента на цената за присъединяване, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предлага на присъединяваното лице споразумение към договора за присъединяване, съгласно условията на което, лицето, поискало промяна на мощността заплаща променливата компонента на цената за присъединяване.

Етап V. Подаване на заявление за продажба на електроенергия

Подаването на заявление за продажба на електрическа енергия се извършва след издаване на писмено потвърждение (служебна бележка) от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за готовност на съоръженията за присъединяване и след заплащане на променливата компонента по договора за присъединяване (ако има такава).

 • Ако обектът е регистриран на регулирания пазар на електроенергия със снабдител  „ЧЕЗ Електро България“ АД – Краен снабдител или Доставчик от последна инстанция, клиентът подава в Център за обслужване на клиенти ново „Заявление за сключване на  договор/споразумение за продажба на електрическа енергия за небитови нужди“ или Заявление за продажба на електрическа енергия за битови нужди с крайния снабдител  или Доставчик от последна инстанция - „ЧЕЗ Електро България“ АД – с променената мощност на обекта.
 • Ако обектът е регистриран на свободния пазар на електрическа енергия и вследствие на променената мощност се променя и начина на измерване на електрическата енергия - от профилово измерване на измерване със стандартизиран товаров профил или обратно, необходимо е да бъде изготвен нов Договор за достъп до електроразпределителната мрежа, който да се подпише от клиента.

Етап VI. Фактическо присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа и поставяне под напрежение на съоръженията за присъединяване

16. Електрическите съоръжения за присъединяване се поставят под напрежение до границата на собственост в 7-дневен срок от подаване на заявлението за продажба на електрическа енергия и при наличие на:

 • документ за въвеждане в експлоатация на присъединявания обект, издаден при условията и по реда на ЗУТ;
 • декларация от клиента за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми;
 • сключен договор за продажба на електрическа енергия с крайния снабдител (за регулирания пазар) или с търговец на електрическа енергия (за свободния пазар)