Уреждане на вещни права

Начинът на изграждане на  съоръженията се посочва в Договора за присъединяване от електроразпределителното дружество. Важно е клиентът да уреди всички въпроси, свързани с вещните права, преди да пристъпи към фактическото изграждане и присъединяване на съоръженията.

Вещното право представлява субективната призната и гарантирана от Закона възможност на едно лице да упражнява въздействие /власт/ върху определена вещ – движима или недвижима. Вещните права биват два вида: пълни /правото на собственост върху една вещ/ и ограничени /право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути/.

След сключване на Договор за присъединяване има няколко варианта за изграждане на съоръженията:

 • ЧЕЗ Разпределение проектира и изгражда съоръженията за присъединяване (чл. 21, ал.4 от Наредба за присъединяване)
 • Клиентът проектира и снабдява с разрешение за строеж на съоръженията по присъединяване, а "ЧЕЗ Разпределение България" АД ги изгражда (чл. 21, ал.5 и чл.21, ал.4 от Наредба за присъединяване)
 • Клиентът проектира и изгражда съоръженията по присъединяването (чл. 21, ал.5 от Наредбата за присъединяване)

Независимо какъв е договореният вариант за изграждане и проектиране на съоръженията, e необходимо в съответствие с чл. 62 от Закона за енергетиката клиентът да уреди вещните права преди издаването на Разрешително за строеж на съоръженията по присъединяване. В зависимост от вида съоръжения, които ще бъдат изграждани за присъединяването се учредява право на строеж и / или сервитутни права. Процесът включва следните етапи:

1. Клиентът подава Заявление за сключване на договор за придобиване на вещни права в Център за обслужване на клиенти.

Необходими документи за учредяване право на строеж:

 • За юридически лица – копие от удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията или за актуално състояние
 • За физически лица – копие от документ за самоличност на всички собственици
 • Договор за присъединяване с „ЧЕЗ Разпределение България” АД – окончателен
 • Данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК на правото на строеж за обекта (за енергийното съоръжение)
 • Документи, удостоверяващи право на собственост върху земята или право на строеж за ТП (нотариален акт и/или друго)
 • Актуална скица от съответната община към датата на подаване на документите, а за район с одобрена кадастрална карта и регистри от съответната Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)
 • Виза за проучване и проектиране за ТП /съгласувана със съответния електроразпределетелен район/
 • Съгласуван пълен инвестиционен проект, вкл. част „Архитектурна“ и „Конструктивна“ и обяснителни записки за ТП
 • Удостоверение за тежести от Агенция по вписванията (АВ) за земята

Необходими документи за учредяване на сервитутни права:

 • За юридически лица – копие от удостоверение за актуално състояние;
 • За физически лица – копие от документ за самоличност на всички собственици;
 • Договор за присъединяване с „ЧЕЗ Разпределение България” АД – окончателен;
 • Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК за правото на ползване/ прокарване /преминаване за площ, определена при спазване на минималните размери на сервитутните ивици на енергийните обекти по Наредба №16;
 • Документ, удостоверяващ правото на собственост върху земята (нотариален акт и/или друго);
 • Актуална скица на имота към датата на подаване на документите от съответната община, а за райони с одобрена кадастрална карта и регистри от съответната Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК);
 • Специализирана схема на електропровода към действащия устройствен план с нанесени сервитутни ивици, определени по Приложение №1 от Наредба №16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти;
 • Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на имота от Агенция по вписванията;

2. "ЧЕЗ Разпределение България" АД разглежда заявлението в срок до 30 дни и изпраща на клиента писмо във връзка с готовността за извършване на сделката пред Нотариус. В случай на нередовности по документацията клиентът получава уведомление с указания за отстраняването им.

3. Управителният съвет упълномощава представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и с клиента се уточняват конкретен ден и час за извършване на нотариалната сделка. След вписването на Нотариалния акт клиентът получава от Нотариуса своя екземпляр.