Фирмен профил

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, с предишно наименование "Електроразпределение Столично" АД, е акционерно дружество с акции, разпределени както следва: 67% притежавани от мажоритарния акционер CEZ, a.s., Република Чехия и 33%, притежавани от различни миноритарни акционери – юридически и физически лица. Седалището на дружеството е гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 159. "ЧЕЗ Разпределение България" АД е част от компания с над стогодишна история и традиции в областта на електроснабдяването и разпределението на електрическа енергия.

Дружеството притежава лицензия №-135-07/13.08.2004 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за срок от 30 години.

До началото на 2007 г. дружеството притежава още една лицензия - за обществено снабдяване с електрическа енергия. На 03 януари в изпълнение на изискванията на § 17 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката е осъществено отделянето в юридическо и организационно отношение на дейностите, свързани с разпределение на електрическа енергия и оперативно управление на разпределителните мрежи от снабдяването с електрическа енергия и другите дейности на електроразпределителните дружества. По този начин дейността по снабдяване с електрическа енергия преминава към новоучредено дружество "ЧЕЗ Електро България" АД, което се явява правоприемник на дейността по снабдяване с електрическа енергия на тогавашните "Електроразпределение Столично" АД, "Електроразпределение София област" АД и "Електроразпределение Плевен" АД.

През ноември 2007 г. ЧЕЗ слива "Електроразпределение София област" АД, "Електроразпределение Плевен" АД и "Електроразпределение Столично" АД. Решението е на Софийски градски съд от 2 ноември 2007 г. На практика двете разпределителни дружества „София област” и  „Плевен” се вливат в „Електроразпределение Столично”. Компанията поема всички отговорности и задължения на другите две дружества в Западна България. Целта на преструктурирането е оптимизиране на дейността на дружеството, подобряване на неговото управление и постигане на по-висока ефективност. Това от своя страна осигурява условия за равнопоставено обслужване на клиентите в Западна България и въвежда единни мерки по поддържане и развитие на мрежата.

На 29 януари 2008 г. с решение на Софийския градски съд бе осъществена промяна на името на дружеството от “Електроразпределение Столично” АД на “ЧЕЗ Разпределение България” АД

Територията, на която дружеството извършва своята дейност, е Западна България, с площ 40 000 кв. км. Населението на тази територия е 2 930 000 жители.

Предмет на дейност:

  • Експлоатация и управление на eлектроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и  разпределение на електрическата енергия с цел предоставяне на електроенергия на фирми доставчици;
  • Разпределяне на електрическа енергия на територията на областите София-град, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин .
  • Изграждане на нови уредби за разпределение и измерване на електрическата енергия и поддържане на съществуващите обекти и съоръжения.

Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с нормативната база на енергийния сектор в страната, постановена със Закона за енергетиката и приетите след това поднормативни актове.

Управление на качеството

Компаниите от Групата ЧЕЗ в България внедриха и прилагат системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008 от края на 2011 г. През 2018 г. ЧЕЗ Разпределение премина успешен одит за подновяване на Сертификата в съответствие с новата версия на Стандарта EN ISO 9001:2015.  Това гарантира, че всички структури и служители на компанията прилагат единни и стриктни механизми за управление на качеството, за контрол и измерване на ефективността на всички процеси, адекватно поддържат и обезпечават инфраструктурата и работят за повишаване на удовлетвореността на своите клиенти и партньори.

Сертификат EN ISO 9001:2015
 

През 2014 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД получи сертификат за втора степен от стандарта „Инвеститори в хората“ (Investors in people) и едновременно с това спечели бронзовото отличие от престижния стандарт. "ЧЕЗ Разпределение България" АД е първата българска компания с бронзово отличие по стандарта и една от малкото с подобен сертификат.

 

Адрес за делова кореспонденция:

1784 гр. София, район "Младост"
бул. „Цариградско шосе“ №159, БенчМарк Бизнес Център