Управителен и Надзорен съвет

“ЧЕЗ Разпределение България” АД

има двустепенна система на управление с надзорен и управителен съвет.

Членове на Управителния съвет:

Петър Холаковски - Председател  на Управителния Съвет

Виктор Станчев - Член на Управителния съвет

Душан Рибан - Член на Управителния Съвет

Дружеството се представлява от всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно.

Членове на Надзорния съвет:

Ярослав Мацек – Председател на Надзорния съвет

Давид Махач – Зам.– председател на Надзорния съвет

Карел Кохоут - Член на Надзорния съвет

Томаш Пивонка – Член на Надзорния съвет

Апостол Апостолов– Член на Надзорния съвет

Тихомир Атанасов– Член на Надзорния съвет

Членовете на Надзорния и Управителния съвет са експерти с богат опит в международни компании и в управлението на международни проекти в условията на българската икономика. Приоритетите в дейността им са свързани с основната цел на ЧЕЗ – да стане лидер в електроенергийния пазар на Централна и Югоизточна Европа. Усилията им са насочени към подобряване на финансовата и икономическа ефективност на дружеството в новите пазарно регулирани условия и значително намаляване на разходите и загубите, свързани с дейността му по постигане на икономическа самостоятелност и конкурентоспособност в условията на работа на либерализиран пазар. Политика на дружеството е да предлага възможност за професионално и длъжностно израстване на всеки, независимо от неговата възраст, пол, произход, политически и религиозни убеждения и физически проблеми.

Стремежът на ръководството на дружеството е да предлага на персонала творчески предизвикателства и стабилна трудова среда, в която всеки да получава възнаграждение, съответстващо на постиженията и приноса за успеха на дружеството. Развита е система за морално и материално стимулиране при завършване на тримесечие с високи производствени и финансови резултати и след атестиране на служителите. В дружеството се организира обучение в направления като курсове за повишаване на квалификацията, подпомагане на самообучението чрез осигуряване на специализирана литература; първоначално техническо обучение; обучение при нововъведения; обучения, свързани с обслужването на клиенти и специализирани обучения за мениджърския екип.

Като стимул и мотивация за съпричастност към целите на дружеството все по-целенасочено и по-активно се развива спортната дейност и се осигурява превантивно медицинско обслужване. Социалните придобивки са договорени между работодателя и синдикалните организации в дружеството и касаят безопасните условия на труд, допълнителни отпуски и трудови възнаграждения, социално развитие и подпомагане, спортна дейност. Придобивките се отнасят до всички работници и служители.

Принтирай|